bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

 

INFORMACJA
dla mężów zaufana i obserwatorów międzynarodowych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
ponowne głosowanie w dniu 24 maja 2015r.

 

Treść informacji - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłObwodowe Komisje Wyborcze2015-05-21
Publikujący B. Kot - admin 2015-05-21 15:06

 

INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Skarszewie
z dnia 15 maja 2015r.

 

podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Skarszewie powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 

Treść informacji - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłObwodowe Komisje Wyborcze2015-05-15
Publikujący B. Kot - admin 2015-05-21 14:51

Zarządzenie nr 83/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 maja 2015r.

 

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji  Wyborczej nr 7 w Skarszewie powołanej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r., głosowanie ponowne 2 dniu 24 maja 2015r roku

 

Treść zarządzenia  - otwórz


 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-05-14
Publikujący B. Kot - admin 2015-05-14 15:48

Informacja
o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.

W związku z ponownym głosowaniem w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r., Wójt Gminy Żelazków informuje:

Prawo udziału w ponownym głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

  • najpóźniej w dniu ponownego głosowania kończy 18 lat,
  • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin.

I.          Głosowanie w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania w Polsce.

Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, będzie ujęty z urzędu w spisie wyborców sporządzonym dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-05-13
Publikujący B. Kot - admin 2015-05-13 09:23
Modyfikacja B. Kot - admin 2015-05-13 09:42

 

OBWIESZCZENIE
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 12 maja 2015r.

 

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015r. kandydują:

 

1. DUDA Andrzej Sebastian

2. KOMOROWSKI Bronisław Maria

 

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Sylwester Marciniak

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowa Komisja Wyborcza2015-05-12
Publikujący B. Kot - admin 2015-05-14 15:42

INFORMACJA
dla mężów zaufania i obserwatorów międzynarodowych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 

Treść informacji - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłObwodowe Komisje Wyborcze2015-05-08
Publikujący B. Kot - admin 2015-05-08 09:32

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 4 maja 2015r.

 

w sprawie zmiany obwieszczenia Wójta Gminy Żelazkow z dnia 7 kwietnia 2015 roku o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 

Treść obwieszczenia - otwórz
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-05-04
Publikujący B. Kot - admin 2015-05-07 11:48

INFORMACJE
Obwodowych Komisji Wyborczych
z dnia 24 kwietnia 2015r.

 

podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 

Treść informacji - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłObwodowe Komisje Wyborcze2015-04-24
Publikujący B. Kot - admin 2015-04-27 11:53

 

Zarządzenie nr 64/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 20 kwietnia 2015r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

Treść zarządzenia - otwórz
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-04-20
Publikujący B. Kot - admin 2015-04-20 14:38
Modyfikacja B. Kot - admin 2015-04-21 08:26

 

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 14 kwietnia 2015 r.o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowa Komisja Wyborcza2015-04-14
Publikujący B. Kot - admin 2015-04-20 09:39

 

W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonymi na dzień 10 maja 2015r.
Wójt Gminy Żelazków informuje:

 

Na podstawie art. 36 §3 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm) spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Żelazków - Biuro Ewidencji Ludności ( I piętro, pokój 14),

w dniach od 20 kwietnia 2015 r. do 04 maja 2015r.,
w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek-piątek 7.30-15.30.

 

Zgodnie z art. 26 §1 i §2 osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Wójt Gminy Żelazków
Sylwiusz Jakubowski

Treść informacji - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-04-14
Publikujący B. Kot - admin 2015-04-14 14:20
Modyfikacja B. Kot - admin 2015-04-14 14:21

 

W związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonymi  na dzień 10 maja 2015 r., 
Wójt Gminy Żelazków informuje:

 

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania . Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 08.05.2015r., w Urzędzie Gminy Żelazków – Biuro Ewidencji Ludności – I piętro, pokój 14, w godzinach pracy urzędu tj.(poniedziałek-piątek 7.30-15.30). Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Należy zwrócić uwagę , aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 

Dopisanie wyborcy do spisu wyborców na wniosek

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborca nigdzie niezamieszkały w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy Żelazków– Biuro Ewidencji Ludności – I piętro, pokój 14, w godzinach pracy urzędu tj.(poniedziałek-piątek 7.30-15.30) najpóźniej do dnia 05.05.2015r.

Wyborca niepełnosprawny może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu wyborca powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 05 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy Żelazków w godzinach pracy urzędu tj.(poniedziałek-piątek 7.30-15.30).

 

Głosowanie korespondencyjne

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, a także w domach studenckich lub zespołach domów studenckich. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone również w obwodach utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa do głosowania. Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza do 15 dnia przed dniem wyborów tj. do 27 kwietnia 2015 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie (do protokołu), pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać:

- imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL wyborcy,
- oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców Gminy Żelazków, oznaczenie wyborów,
- wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.
Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otrzymuje pakiet wyborczy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.

 

Akt pełnomocnictwa

Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r.Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach. Przepis stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Do wniosku należy dołączyć:

1. kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
2. pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem,
3. kopię zaświadczenia o prawie do głosowania.

 

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców.Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa można składać do dnia 04.05.2015r. w Urzędzie Gminy Żelazków – Biuro Ewidencji Ludności – I piętro, pokój 14, w godzinach pracy urzędu tj.(poniedziałek-piątek 7.30-15.30).

 

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do glosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

 

Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

 

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

 

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.
Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto wyborca niepełnosprawny może skorzystać z uprawnień przysługujących każdemu wyborcy, które ułatwiają wzięcie udziału w głosowaniu, takich jak głosowanie korespondencyjne, głosowanie w wybranym obwodzie głosowania, w tym obwodzie przystosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

 

 

Szczegółowe informacje odnośnie spisów wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania, dopisania do spisu na wniosek, aktów pełnomocnictwa i głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Gminy Żelazków – Biuro Ewidencji Ludności – I piętro, pokój 14 oraz pod numerem telefonów

62 769 10 41, 62 752 18 54.

Wójt Gminy Żelazków
Sylwiusz Jakubowski

Treść informacji - otwórz
WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA - otwórz
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIDCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA  - otwórz
ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-04-14
Publikujący B. Kot - admin 2015-04-14 14:57

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 7 kwietnia 2015r.

 

o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 

Treść obwieszczenia - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-04-07
Publikujący B. Kot - admin 2015-04-08 09:52

KOMUNIKAT
Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 46 w Kaliszu
z dnia 17 marca 2015 r.


Podaje się do publicznej wiadomości informację o składzie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 46 w Kaliszu, powołanej uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2015 r. w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., siedzibie Komisji i pełnionych dyżurach

 

Treść komunikatu - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłOkręgowa Komisja Wyborcza2015-03-17
Publikujący B. Kot - admin 2015-03-19 15:13
Modyfikacja B. Kot - admin 2015-03-19 15:13

Uchwała Nr 4/2015
Okręgowej Komisji Wyborczej
z dnia 17 marca 2015r.

 

w sprawie powołania pełnomocników Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 46 w Kaliszu

 

Treść uchwały - otwórz
Załącznik do uchwały - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłOkręgowa Komisja Wyborcza2015-03-17
Publikujący B. Kot - admin 2015-03-19 15:18

 

Zarządzenie Nr 20/2015
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 6 lutego 2015 roku

 

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Żelazków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-02-06
Publikujący B. Kot - admin 2015-02-09 14:39

 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 lutego 2015r.

 

o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Treść postanowienia - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Sejmu2015-02-04
Publikujący B. Kot - admin 2015-02-09 09:11
Modyfikacja B. Kot - admin 2015-02-09 09:11
Wygenerowano: 17 czerwca 2024r. 13:08:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.