bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Informacja dla mężów zaufania i obserwatorów międzynarodowych w wyborach do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

 

Wszystkie obwodowe komisje na terenie Gminy Żelazków w dzień 9 października 2011r. rozpoczynają pracę w swoich siedzibach o godzinie 6:00

 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłOkręgowa Komisja Wyborcza2011-10-07
Publikujący -

 

Wykaz członków OKW - Gmina Żelazków

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Żelazkowie

1. Maria Janczak zam. Żelazków – Przewodnicząca
2. Ewa Dorota Błażejewska, zam. Goliszew – Z-ca Przewodniczącej
3. Joanna Stasiak, zam. Żelazków
4. Ewelina Maria Ratajczyk, zam. Strugi
5. Anna Porada, zam. Szosa Turecka
6. Dorota Anna Andrzejczak, zam. Ilno.
7. Katarzyna Natalia Szwajkowska, zam. Borków Stary
8. Halina Chachuła, zam Żelazków
9. Beata Przygodzka, zam.Żelazków

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Russowie

 1. Andrzej Kłysz, zam. Tykadłów - Przewodniczący
2. Ilona Wawelska, zam. Żelazków – Z-ca Przewodniczącego
3. Monika Róża Sobczak, zam. Żelazków
4. Ewelina Alicja Rutkowska, zam. Kolonia Skarszewek
5. Bartłomiej Mikołajczyk, zam. Borków Stary
6. Ewelina Mazurek, zam. Garzew
7. Iwona Katarzyna Okoń, zam. Tykadłów
8. Beata Śniecińska, zam. Strugi
9. Dorota Sobczak , zam Skarszew

 

 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Kokaninie


1. Krystian Jerzy Prus, zam. Skarszewek –Przewodniczący
2. Alicja Rutkowska, zam. Kolonia Kokanin
3. Angelika Katarzyna Józefiak, zam. Kolonia Kokanin
4. Iwona Ewa Wieczorek, zam. Szosa Turecka
5. Karol Olech, zam. Skarsze
6. Halina Genowefa Mazurek, zam. Skarszew
7. Bartosz Gnerowicz, zam. Goliszew
8. Marta Rybczyńska, zam. Pólko
9. Dorota Maria Nowak, zam. Russów

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Biernatkach

1. Anna Maria Florczak zam. Florentyna -Przewodnicząca
2. Szymon Stefan Wieczorek zam. Szosa Turecka –Z-ca Przewodniczącego
3. Agnieszka Szcześniak zam. Kolonia Skarszewek
4. Weronika Maria Owczarek zam. Garzew
5. Danuta Zofia Wawrzyniak –Gąsior zam. Florentyna
6. Agnieszka Katarzyna Janczak zam . Czartki
7. Aleksandra Gnerowicz zam. Żelazków
8. Iwona Renata Kisiela , zam.Biernatki
9. Dawid Żelisław Żabiński, zam. Janków

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Goliszewie

1. Ewa Kliber, zam. Janków -Przewodnicząca
2. Małgorzata Maria Wałęsiak, zam. Janków –Z-ca Przewodniczącego
3. Monika Frankowska, zam. Tykadłów
4. Katarzyna Iga Szafran, zam. Goliszew
5. Rafał Popiołek, zam. Goliszew
6. Grażyna Popiołek, zam. Goliszew
7. Agata Trzęsowska, zam. Skarszew
8. Anna Wlaźlak, zam. Goliszew
9. Anna Maria Bartosik, zam. Kamień

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w m. Pólko

1. Agnieszka Waszak zam. Szosa Turecka - Przewodnicząca
2. Joanna Monika Nogaj zam. Pólko – Z-ca Przewodniczącej
3. Agnieszka Iwona Chachuła zam. Kolonia Skarszewek
4. Katarzyna Gułaj zam. Skarszew
5. Wioletta Nawrotkiewicz zam. Skarszewek
6. Rafał Kowalski zam. Dębe
7. Małgorzata Staszak zam. Ilno
8. Anna Prętczyńska zam. Skarszew
9. Małgorzata Grażyna Antoszczyk

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Skarszewie

1. Jarosław Paweł Gułaj zam. Skarszew – Przewodniczący
2. Dominika Krzywda zam. Skarszewek -Z-ca Przewodniczącego
3. Barbara Frankowska zam. Tykadłów
4. Beata Marianna Tarnowska zam. Kol. Skarszewek
5. Zofia Kuświk zam. Szosa Turecka
6. Marzena Sobczak zam. Skarszew
7. Dorota Kaźmierczak zam. Żelazków
8. Patrycja Pietrzykowska zam. Skarszewek
9. Anna Józefa Woźniak ,zam. Kokanin

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 w Dębem

1. Magdalena Teresa Mikołajczyk zam.Borków Stary –Przewodnicząca
2. Ewa Agnieszka Machanek , zam. Goliszew –Z-ca Przewodniczącej
3. Piotr Popiołek zam. Russów
4. Justyna Teresa Kuświk zam.Wojciechówka
5. Dominika Elżbieta Florczak zam. Florentyna
6. Ewelina Anna Wysogląd zam. Skarszew
7. Sylwia Katarzyna Chachuła Dębe
8. Janusz Frątczak , zam.Żelazków
9. Jacek Michał Bartczak, zam. Skarszewek

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-09-26
Publikujący -

 

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu
z dnia 20 września 2011 r.

 

 - o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 36 - otwórz

- o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 96 -

otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłOkręgowa Komisja Wyborcza2011-09-20
Publikujący -

Zarządzenie Nr 47/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 19 września 2011r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-09-19
Publikujący -

 

INFORMACJA
Wójta Gminy Żelazków


Na podstawie art. 182, ust 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz134) oraz § 8 ust 1 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji Wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju , w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego Rzeczypospoli6tej Polskiej (M.P. z dnia 22 kwietnia 2011 roku )


Informuję


że w dniu 19 września 2011 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żelazkowie odbędzie się publiczne losowanie kandydatów do składów Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Żelazków wg poniższego wykazu :

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Russowie
2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Kokaninie
3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Biernatkach
4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w m. Pólko
5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Dębem
 
 

Wójt Gminy Żelazków
/-/ mgr Andrzej Nowak

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-09-16
Publikujący -

 

 

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi  na dzień 9 października 2011 r.  Wójt Gminy Żelazków informuje:

 

Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Spis wyborców służy do przeprowadzenia głosowania w wyborach, które zostały zarządzone. Spis wyborców sporządza się w urzędzie gminy na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony.

Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu na pisemny wniosek złożony w tut. Urzędzie Gminy – Biuro Ewidencji Ludności, I piętro pok. Nr 14 w dniach od 19.09.2011 r. do 30.09.2011 r.- w godzinach od 7.30 do 15.30

 

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Na żądanie wyborcy zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów urząd gminy, który sporządził spis wyborców, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania, opatruje je numerem i wpisuje do ewidencji wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania.

Przed sporządzeniem spisu wyborców zaświadczenia o prawie do głosowania urząd gminy wydaje na podstawie rejestru wyborców. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim. Zaświadczenia o prawie do głosowania urząd gminy wydaje do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej.
Zaświadczenia o prawie do głosowania są wydawane do dnia 07.10.2011 r.
w Urzędzie Gminy Żelazków – Biuro Ewidencji Ludności – I piętro, pokój 14.

 

Dopisanie wyborcy do spisu wyborców na wniosek

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborca nigdzie niezamieszkały w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców można składać do dnia 04.10.2011 r. w Urzędzie Gminy Żelazków– Biuro Ewidencji Ludności – I piętro, pokój 14.

 

Wyborca niepełnosprawny, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, w których znajdują się lokale, dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

Wnioski o dopisanie do spisu wyborcy niepełnosprawni, w wybranym przez nich obwodzie, mogą składać do dnia 25.09.2011 r. w Urzędzie Gminy Żelazków – Biuro Ewidencji Ludności – I piętro, pokój 14.

 

Akty pełnomocnictwa

Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach. Przepis stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,

  2. pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem,

  3. kopię zaświadczenia o prawie do głosowania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów.
Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa można składać do dnia 29.09.2011r. w Urzędzie Gminy Żelazków – Biuro Ewidencji Ludności – I piętro, pokój 14.

 

Wyborcy niepełnosprawni mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 18 09.2011r.

Szczegółowe informacje odnośnie spisów wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania, dopisania do spisu na wniosek, aktów pełnomocnictwa i głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Gminy Żelazków – Biuro Ewidencji Ludności – I piętro, pokój 14 oraz pod numerem telefonów 62 769 10 41, 62 752 18 54.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłIzabela Nowak2011-09-13
Publikujący -

o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepałnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Treść ogłoszenia - otwórz
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-08-31
Publikujący -

Podaje się do publicznej wiadomości informuję o składzie Okręgowej Komisji wyborczej w Kaliszu, powołanej uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 sierpnia 2011r. do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r., siedzibie Komisji i pełnionych dyżurach.
 

Treść komunikatu - otwórz 
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2011-08-31
Publikujący -

 

Obwieszczenie
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 8 sierpnia 2011r.

o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowa Komisja Wyborcza2011-08-08
Publikujący -


Zarządzenie Nr 25/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 8 sierpnia 2011 roku

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Żelazków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2011-08-08
Publikujący -

 

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 sierpnia 2011 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz kalendarz wyborczy

Treść postanowienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPrezydent Rzeczypospolitej Polskiej2011-08-04
Publikujący -
Wygenerowano: 25 lipca 2024r. 00:50:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.