bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przestąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad projektem aktualizacji "Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019 - 2025


Treść ogłoszenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłZarząd Województwa Wielkopolskiego2024-04-29
Publikujący B. Kot - admin 2024-05-13 12:33
Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, iż dopuszcza się odbiór bioodpadów odbieranych bezpośrednio z nieruchomości - wyłącznie z pojemników do tego przeznaczonych.
 
Bioodpady odbierane od Państwa transportowane są bezpośrednio do ZUOK Orli Staw, gdzie z uwagi na zakończenie realizacji przedsięwzięcia jakim była budowa instalacji fermentacji, służą jako jej wsad. Aby uzyskać najlepszy jakościowo produkt końcowy – biogaz, służący do produkcji zielonej energii elektrycznej i cieplnej, należy zredukować zawartość plastiku w masie dostarczanych bioodpadów.
 
Z uwagi na powyższe nie ma możliwości odbierania bioodpadów z worków. Istnieje jednak możliwość zakupu dodatkowego pojemnika (na koszt właściciela nieruchomości) przeznaczonego do gromadzenia bioodpadów.
 
Nadwyżkę odpadów ulegających biodegradacji można także oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czynnego w każdą sobotę w godz. 8.00 - 13.00, zlokalizowanego na bazie POM EKO Sp. z o.o. w miejscowości Niedźwiady 38.
 
Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.
 
W przypadku stwierdzenia przez firmę odbierającą odpady, iż właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z powyższego obowiązku – fakt ten zostaje zgłoszony do UG Żelazków (wraz z dokumentacją fotograficzną) i ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 48,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, za każdy miesiąc, w którym nie dopełniono obowiązku selektywnej zbiórki odpadów.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłEwelina Chabierska2023-04-24
Publikujący B. Kot - admin 2023-04-24 12:54
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) przypominamy, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie obierania odpadów z uprawnionym podmiotem.

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.


W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.


Ponadto przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.


Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ww. ustawy. W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).


Jednocześnie przypominamy, że przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).


 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłEwelina Chabierska2022-05-30
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-30 12:10
Przypominamy, że obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest wystawianie odpadów komunalnych przed posesję do godz. 7:00 w dniu planowanego odbioru.

Pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne nie mają obowiązku wejścia na posesję.

 

Odpady komunalne nie będą odbierane z dróg prywatnych. Drogi te najczęściej są w złym stanie technicznym i nie są dostosowane do ruchu pojazdów o dużym tonażu.

 

Odpady komunalne będą odbierane z boksów, które są wydzielone na posesji, pod warunkiem, że posesja znajduje się bezpośrednio przy drodze publicznej, a boks nie jest zamknięty na klucz. Worki z odpadami segregowanymi powinny być wcześniej odpowiednio przygotowane do odbioru (zdjęte ze stojaka i zawiązane).

 

Ewentualne reklamacje należy zgłaszać do godz. 12:00 następnego dnia po planowanym odbiorze pod numerem telefonu: tel. 62 75 21 862. Niezgłoszenie reklamacji w podanym czasie oznacza wywiązanie się firmy komunalnej z realizacji usługi.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłEwelina Chabierska2021-06-08
Publikujący B. Kot - admin 2021-06-08 12:29
OFERTA ODBIORU ZUŻYTYCH OPON


W załączeniu przekazujemy ofertę odbioru zużytych opon - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłB. Kot2020-12-28
Publikujący B. Kot - admin 2020-12-28 15:01
Modyfikacja B. Kot - admin 2020-12-28 15:02
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłEwelina Chabierska2020-11-16
Publikujący B. Kot - admin 2020-11-16 08:05


 Optymalna segregacja odpadów komunalnych - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłEwelina Chabierska2020-05-15
Publikujący B. Kot - admin 2020-05-15 11:56


W związku z procedurą przyjęcia Gminy Żelazków do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” podajemy do publicznej wiadomości treść Uchwały Nr V/29/2020 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” od dnia 1 maja 2020 roku.

Treść - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłEwelina Chabierska2020-04-17
Publikujący B. Kot - admin 2020-05-05 11:08
W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego oraz wprowadzeniem kolejnych ograniczeń związanych z koronawirusem – Upomnienia dotyczące zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: styczeń i luty br. (I rata) będą sporządzone w późniejszym terminie (łącznie z Upomnieniami dot. zaległości za miesiące: marzec i kwiecień br., II rata).
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłEwelina Chabierska2020-04-06
Publikujący B. Kot - admin 2020-04-06 11:06
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW


 Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2018 roku

 

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2019-04-17
Publikujący B. Kot - admin 2019-04-17 11:17

Urząd Gminy Żelazków uprzejmie informuje wszystkich Mieszkańców zainteresowanych odbiorem popiołu, że w przypadku konieczności odbioru popiołu, powyższy fakt należy zgłosić w tut. Urzędzie Gminy telefonicznie pod nr tel. 62 752 18 62 lub osobiście (w Urzędzie Gminy Żelazków pokój nr 6 w godzinach 7.30-15.30 w dniach od poniedziałku do piątku).
 

Informacja ta jest niezbędna w celu dokonania aktualizacji wykazu nieruchomości, na terenie których odbierany będzie popiół.
 

Pojemnik na popiół o pojemności do 120 l, plastikowy, odpowiadający normom PN - właściciel nieruchomości zakupuje we własnym zakresie. Do gromadzenia popiołu nie należy wykorzystywać pojemnika na odpady zmieszane, dostarczonego przez firmę odbierającą odpady komunalne.

 

Odbiór popiołu odbywać się będzie zgodnie z dniem określonym w harmonogramie.


Ważne:
Nie będą opróżniane pojemniki z popiołem bez oznakowania tj. naklejki z napisem "POPIÓŁ", którą można odebrać w siedzibie firmy EKO, Niedźwiady 38 lub w Urzędzie Gminy w Żelazkowie.


Treść informacji - otwórz
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarlena Wawrzyniak2019-01-28
Publikujący B. Kot - admin 2019-01-28 13:40
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW


 Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017 roku

 

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-06-11
Publikujący B. Kot - admin 2018-06-11 08:59
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW


 Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016 roku

 

Treść obwieszczenia - otwórz
Treść obwieszczenia korekta - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-04-28
Publikujący B. Kot - admin 2017-04-28 15:30
Modyfikacja B. Kot - admin 2017-07-17 15:28
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW


 Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2015 roku

 

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-04-08
Publikujący B. Kot - admin 2016-04-08 10:37

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW


 
Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2014 roku

 

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-07-03
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-01 12:41

Dla mieszkańców Gminy Żelazków został uruchomiony

na terenie bazy Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o. o., w miejscowości Niedźwiady 38

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

czynny 1 raz w tygodniu (sobota) w godzinach 8.00-13.00

 

tel. 62 760 29 03

tel. 62 760 39 01

 

W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do PSZOK mieszkańcy Gminy Żelazków mogą dostarczać:

 

1. odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, chemikalia, przenośne baterie akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

2. odpady wielkogabarytowe (meble, wykładziny, dywany, itp...) do 5 szt. jednorazowo – 2 razy w roku,

3. odpady budowlane i rozbiórkowe (do 100 kg - objętościowo max. do 480 l) – 2 razy w roku,

4. zużyte opony (z samochodów osobowych) do 4 szt. - 2 razy w roku.

 

Wyżej wymienione odpady odbierane będą po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie osoby na terenie Gminy Żelazków.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarlena Wawrzyniak2015-07-01
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-01 12:50

 

UCHWAŁA NR V/36/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 marca 2015r.

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelazków

 

Treść uchwały - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-03-30
Publikujący B. Kot - admin 2015-05-19 10:42
Modyfikacja B. Kot - admin 2015-05-19 10:43

 

Uchwała Nr V/37/2015
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 marca 2015r.

 

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2015-03-30
Publikujący B. Kot - admin 2015-05-19 11:05

 

INFORMACJA

 

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żelazków zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

 

Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych "ORLI STAW"
Orli Staw 2
62-834 Ceków

 

Treść informacji - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-08-29
Publikujący B. Kot - admin 2014-08-29 11:36

 

INFORMACJA

 

 

W załączeniu przekazujemy informację dotyczącą firm, które zbierają zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Gminy Żelazków z podziałem na poszczególne miejscowości.

 

Treść informacji - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-08-29
Publikujący B. Kot - admin 2014-08-29 11:24
Modyfikacja B. Kot - admin 2014-08-29 12:11

 

INFORMACJA

 

W załączeniu przekazujemy informację dotyczącą podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żelazków.

 

Treść informacji - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-08-29
Publikujący B. Kot - admin 2014-08-29 11:30
Modyfikacja B. Kot - admin 2014-08-29 12:10

 

INFORMACJA

 

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych stanowią Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczące usługi zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, odbierając w szczególności: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przenośne baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, co najmniej raz w roku w terminach podanych do wiadomości mieszkańcom z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Treść informacji - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2014-08-29
Publikujący B. Kot - admin 2014-08-29 11:46
Modyfikacja B. Kot - admin 2014-08-29 12:09

 

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestreu działalności regulowanej na terenie Gminy Żelazków

Treść wykazu - aktualizacja - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Janiak2014-07-16
Publikujący -

 

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestreu działalności regulowanej na terenie Gminy Żelazków

Treść wykazu - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Janiak2014-07-03
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 23 czerwca 2024r. 20:00:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.