bip.gov.pl
Wynik ogłoszenia: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skaszewie

                                 Polska-Żelazków: Pojazdy specjalne

2023/S 096-297214

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania
Dostawy
 
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)          Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Żelazków
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 250854932 Adres pocztowy: Żelazków138
Miejscowość: Żelazków Kod NUTS: PL416 Kaliski Kod pocztowy: 62-817 Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Kiełbik E-mail: przetargi@zelazkow.pl
Tel.: +49 627521850

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.zelazkow.pl/ I.4)           Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)          Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot

 1. Wielkość lub zakres zamówienia
  1. Nazwa:
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skaszewie
Numer referencyjny: ZP.271.5.2023 II.1.2)   Główny kod CPV
34114000 Pojazdy specjalne
II.1.3)      Rodzaj zamówienia
Dostawy II.1.4)      Krótki opis:
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarszewie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w opisie technicznym, stanowącym Załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
II.1.6)      Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie II.1.7)                Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 113 800.00 PLN

II.2)Opis

II.2.2)      Dodatkowy kod lub kody CPV
34144210 Wozy strażackie II.2.3)          Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: II.2.4)           Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarszewie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w opisie technicznym, stanowącym Załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
II.2.5)      Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na zabudowę i podwozie / Waga: 40,00 Cena - Waga: 60,00
II.2.11)     Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)     Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14)          Informacje dodatkowe
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. Zamawiający nie żąda wniesienia należytego zabezpieczenia
umowy.
Sekcja IV: Procedura

 1. Opis
  1. Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)     Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)     Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie IV.2)  Informacje administracyjne

IV.2.1)     Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 055-159673 IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)     Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Instytucja zamawiająca nie udzieli dalszych zamówień na podstawie powyższego wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: ZP.271.5.2023

Nazwa:

Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skaszewie

 
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak V.2)   Udzielenie zamówienia

V.2.1)Data zawarcia umowy:

11/05/2023

V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie V.2.3)          Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 241073251 Adres pocztowy: Bestwińska 105A
Miejscowość: Bielsko-Biała Kod NUTS: PL416 Kaliski Kod pocztowy: 43-346 Państwo: Polska Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)      Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 113 800.00 PLN V.2.5)      Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

 1. Informacje dodatkowe:
  1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy. 2.
Na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zostały dodane przepisy art. 5k w następującym brzmieniu:
1) Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/ UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa
własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze

 1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

 
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

 1. Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl VI.4.3)              Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom oraz innym podmiotom mającym interes w uzyskaniu zamówienia, którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)     Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

15/05/2023
Wójt Gminy Żelazków
/-/ Michał Kraszkiewicz


Data dodania: 2023-05-19 13:01

[powrot do treści ogłoszenia]
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 243.16 KbPlik pdf
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 323.77 KbPlik pdf
3. Informacja z otwarcia ofert 277.64 KbPlik pdf
4. Odpowiedzi na pytania do SWZ 504.37 KbPlik pdf
Wygenerowano: 24 lipca 2024r. 13:34:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.