bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Wójt Gminy Żelazków
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na najem lokalu użytkowego

o powierzchni użytkowej 90,00 m2, położonego na parterze budynku nr 40A w miejscowości Kol. Skarszewek na działce nr 13/6, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr KZ1A/00052222/9, przeznaczonego na sklep spożywczo - przemysłowy

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-12-23
Publikujący B. Kot - admin 2015-12-23 11:10
Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 320358-2015 z dnia 2015-11-26 r.
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Żelazków
Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy, w obrębie administracyjnym...
 

 

Żelazków: Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy, w obrębie administracyjnym Gminy Żelazków na rok 2016
Numer ogłoszenia: 333768 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-12-08
Publikujący B. Kot - admin 2015-12-08 09:00
Żelazków: Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy, w obrębie administracyjnym Gminy Żelazków na rok 2016
Numer ogłoszenia: 320358 - 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-11-26
Publikujący B. Kot - admin 2015-11-26 11:38

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 235916-2015 z dnia 2015-09-10 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - Żelazków
Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy drogi wewnętrznej dz. nr 285 i 298 w miejscowości Niedźwiady wg posiadanej przez zamawiającego dokumentacji technicznej
Termin składania ofert: 2015-09-24


Żelazków: : Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 285 i 298 w miejscowości Niedźwiady
Numer ogłoszenia: 271218 - 2015; data zamieszczenia: 13.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-10-13
Publikujący B. Kot - admin 2015-10-13 13:41

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 235138-2015 z dnia 2015-09-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żelazków
Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy drogi gminnej nr 4738P w miejscowości Kolonia Kokanin wg posiadanej przez zamawiającego dokumentacji technicznej
Termin składania ofert: 2015-09-23


Żelazków: Przebudowa drogi gminnej nr 4738P w miejscowości Kolonia Kokanin
Numer ogłoszenia: 263154 - 2015; data zamieszczenia: 06.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 235138 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żelazków, 138, 62-817 Żelazków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 76-91-008, faks 0-62 76-91-008.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 4738P w miejscowości Kolonia Kokanin.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej nr 4738P w miejscowości Kolonia Kokanin wg posiadanej przez zamawiającego dokumentacji technicznej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne KAREX, ul. Piwonicka 12,, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 115770,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 80080,00
  • Oferta z najniższą ceną: 80080,00 / Oferta z najwyższą ceną: 108099,85
  • Waluta: PLN .

 

 


Wójt Gminy Żelazków
Sylwiusz Jakubowski

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2015-10-06
Publikujący B. Kot - admin 2015-10-06 12:06

Żelazków, dn. 01.10.2015 roku

ZP 271.18 - 41 .2015 

                                                                                 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

przebudowę drogi wewnętrznej dz. nr 285 i 298 w miejscowości Niedźwiady

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-10-01
Publikujący B. Kot - admin 2015-10-02 10:16

Żelazków, dn. 23.09.2015 roku

ZP 271.17 - 37 .2015 

     

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

przebudowę drogi gminnej nr 4738P w miejscowości Kolonia Kokanin.

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-09-23
Publikujący B. Kot - admin 2015-09-23 14:54

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zelazkow.pl

 

 

Żelazków: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 285 i 298 w miejscowości Niedźwiady
Numer ogłoszenia: 235916 - 2015; data zamieszczenia: 10.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2015-09-10
Publikujący B. Kot - admin 2015-09-10 10:52

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zelazkow.pl

 

 

Żelazków: przebudowa drogi gminnej nr 4738P w miejscowości Kolonia Kokanin.
Numer ogłoszenia: 235138 - 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-09-09
Publikujący B. Kot - admin 2015-09-09 14:16

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 191126-2015 z dnia 2015-07-28 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - Żelazków
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie uczniom przewozu do placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych w okresie od dnia 01.09.2015 r. do dnia 24.06.2016 r. w dni...

Termin składania ofert: 2015-08-04

 

Żelazków: Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Żelazków realizowanych w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2015 r. do dnia 24.06.2016 r. w dni nauki szkolnej
Numer ogłoszenia: 224378 - 2015; data zamieszczenia: 31.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-08-31
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-31 12:00

Wójt Gminy Żelazków
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w m. Biernatki obręb Florentyna gm. Żelazków, stanowiącej działkę nr 39/13 o powierzchni 1445 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr ZK1A/00043418/4

 

Treść ogłoszenia - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-08-24
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-24 14:35

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 190440-2015 z dnia 2015-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żelazków
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego z rocznika 2015 ciężkiego pojazdu strażackiego dla OSP Tykadłów. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:Doposażenie jednostki OSP w Tykadłowie poprzez zakup ciężkiego...
Termin składania ofert: 2015-08-04


Żelazków: Doposażenie jednostki OSP w Tykadłowie poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z dodatkowym osprzętem
Numer ogłoszenia: 213778 - 2015; data zamieszczenia: 19.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-08-19
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-19 14:44

Żelazków, dn. 19.08.2015 roku

ZP 271.16 - 27 .2015                                                                           

                                                                                  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

                                świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Żelazków realizowanych w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2015r. do 24.06.2016r. w dni nauki szkolnej

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-08-19
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-20 14:24

Żelazków, dn. 04.08.2015 roku

 

ZP 271.15 - 29 .2015                                                                           

                                                                                  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

                                 Doposażenie jednostki OSP w Tykadłowie poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z dodatkowym osprzętem.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Żelazków informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

SZCZĘŚNIAK  Pojazdy Specjalne  Sp. z o.o.

ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko-Biała

 

Cena wybranej oferty – 858 600,00 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena – 90 %, parametry techniczne – 10%.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Liczba pkt.

w kryterium: cena

 Liczba pkt.

w kryterium parametry techniczne     

Razem

1.

SZCZĘŚNIAK  Pojazdy Specjalne  Sp. z o.o.

ul. Bestwińska 105A,         43-346 Bielsko - Biała

        90,00x 6

  5,00 x 6

     570,00

 

Dziękujemy za złożoną ofertę i zapraszamy do dalszej współpracy.

 

                                                                                                           Z poważaniem :
 
Wójt Gminy Żelazków
Sylwiusz Jakubowski
 

                                                                                                                                                                                                        

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-08-04
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-05 10:00
Modyfikacja B. Kot - admin 2015-08-05 12:03

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 165640-2015 z dnia 2015-07-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żelazków. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Gminy Żelazków doposażenia oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Goliszewie , Skarszewie , Dębem , Russowie i filii w Kokaninie , na terenie gminy Żelazków . W ramach...
Termin składania ofert: 2015-07-10


Żelazków: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym
Numer ogłoszenia: 194328 - 2015; data zamieszczenia: 30.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-07-30
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 14:58

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zelazkow.pl


Żelazków: Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Żelazków realizowanych w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2015 r. do dnia 24.06.2016 r. w dni nauki szkolnej.
Numer ogłoszenia: 191126 - 2015; data zamieszczenia: 28.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-07-28
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-28 14:13

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zelazkow.pl


Żelazków: Doposażenie jednostki OSP w Tykadłowie poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z dodatkowym osprzętem
Numer ogłoszenia: 190440 - 2015; data zamieszczenia: 27.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-07-27
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-27 13:51

Ogłoszenie powiązane:Ogłoszenie nr 85693-2015 z dnia 2015-06-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żelazków
Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy drogi wewnętrznej dz. nr 42 i 89 w miejscowości Biernatki wg posiadanej przez zamawiającego dokumentacji technicznej.
Termin składania ofert: 2015-06-25


Żelazków: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 42 i 89 w miejscowości Biernatki.
Numer ogłoszenia: 186124 - 2015; data zamieszczenia: 22.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2015-07-22
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-22 14:19

Ogłoszenie powiązane:Ogłoszenie nr 87267-2015 z dnia 2015-06-15r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żelazków
Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy drogi gminnej nr 4708P w miejscowości Skarszew wg posiadanej przez zamawiającego dokumentacji technicznej.
Termin składania ofert: 2015-06-29


Żelazków: Przebudowa drogi gminnej nr 4708P w miejscowości Skarszew
Numer ogłoszenia: 186176 - 2015; data zamieszczenia: 22.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2015-07-22
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-22 14:34

Żelazków, dn. 10.07.2015 roku

ZP 271.14 - 31 .2015                                                                           

                                                                                  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-07-10
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-13 12:21

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Żelazków informuje,

 

że w siedzibie Urzędu Gminy w Żelazkowie na tablicy ogłoszeń został zamieszczony wykaz nieruchomości gruntowej w m. Biernatki obręb Florentyna, przeznaczonej na sprzedaż

 

Wykaz - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-07-08
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-08 12:26
Modyfikacja B. Kot - admin 2015-07-08 12:27

Żelazków, dn. 07.07.2015 roku

ZP 271.13 - 40 .2015                                                                           

                                                                                  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

                                  Przebudowę drogi gminnej nr 4708P w miejscowości Skarszew.

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-07-07
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-08 14:18

Żelazków dn. 07.07.2015r.   

ZP 271. 12 - 60.2015

 

           ZAWIADOMIENIE O WYBORZE KOLEJNEJ NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi wewnętrznej dz. nr 42 i 89 w miejscowości Biernatki.

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-07-07
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-08 14:22

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zelazkow.pl


Żelazków: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym
Numer ogłoszenia: 165640 - 2015; data zamieszczenia: 03.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-07-03
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-03 14:27

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 74655-2015 z dnia 2015-05-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żelazków
Organizacja wypoczynku letniego nad Morzem Bałtyckim, w formie kolonijnej dla 100 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żelazków w okresie wakacji 2015 r., w tym: - z rodzin najbiedniejszych, - z rodzin z problemem alkoholowym Rodzaj zamówienia:...
Termin składania ofert: 2015-06-05


Żelazków: Organizacja wypoczynku letniego nad Morzem Bałtyckim, w formie kolonijnej dla 100 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żelazków w okresie wakacji 2015 r
Numer ogłoszenia: 96937 - 2015; data zamieszczenia: 30.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-06-30
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-30 15:02

Żelazków, dn. 25.06.2015 roku

ZP 271.12 - 49 .2015                                                                           

                                                                                  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

                                  Przebudowę drogi wewnętrznej dz. nr 42 i 89 w miejscowości Biernatki.

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-06-26
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-26 14:12

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 80901-2015 z dnia 2015-06-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żelazków

4.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach...
Termin składania ofert: 2015-06-12

 

Żelazków: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Numer ogłoszenia: 93099 - 2015; data zamieszczenia: 24.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-06-24
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-24 12:07

Żelazków, dn.19.06.2015r

KRPPKIiFP.7013.8.2015

 

Gmina Żelazków zaprasza do składania ofert na "Remont Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Żelazkowie”.

 

Oferty należy składać do dnia 26.06.2015r do godziny 15-00,

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2015-06-19
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-19 12:27
Modyfikacja B. Kot - admin 2015-06-19 12:28

Żelazków, dn. 15.06.2014 roku

ZP 271.10 - 47.2015   

                                                                                  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

organizację wypoczynku letniego nad Morzem Bałtyckim, w formie kolonijnej dla 100 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żelazków w okresie wakacji 2015r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-06-16
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-16 15:01

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.zelazkow.pl


Żelazków: Przebudowa drogi gminnej nr 4708P w miejscowości Skarszew
Numer ogłoszenia: 87267 - 2015; data zamieszczenia: 15.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-06-15
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-15 14:22
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 19 czerwca 2024r. 13:45:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.