bip.gov.pl
Wynik ogłoszenia: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 148/1 w miejscowości Niedźwiady
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00183360/01 z dnia 2023-04-19
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 148/1 w miejscowości Niedźwiady
 
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żelazków
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854932
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Żelazków138
1.5.2.) Miejscowość: Żelazków
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-817
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski
1.5.7.) Numer telefonu: 62 752 18 50
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zelazkow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zelazkow.pl/
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-54c75da1-c3d7-11ed-9355-06954b8c6cb9
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 148/1 w miejscowości Niedźwiady
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54c75da1-c3d7-11ed-9355-06954b8c6cb9
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00183360
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-19
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00072941/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.8 Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 148/1 w miejscowości Niedźwiady
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00138404
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2023
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zadania są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych związanych z przebudową drogi wewnętrznej w m. Niedźwiady, gmina Żelazków. Szczegółowy zakres robót i całą dokumentację techniczną określa Załącznik nr 9 do niniejszej SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 554378,53 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 684849,21 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 554378,53 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H.U. WELLBET S.C. ROBERT LAZAROWICZ, MARCIN LAZAROWICZ
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 730995785
7.3.3) Ulica: DOMANIEW 6
7.3.4) Miejscowość: BŁASZKI
7.3.5) Kod pocztowy: 98-235
7.3.6.) Województwo: łódzkie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-19
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 554378,53 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-14
8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Wójt Gminy Żelazków
/-/ Michał Kraszkiewicz
 

Data dodania: 2023-04-19 14:00

[powrot do treści ogłoszenia]
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 227.70 KbPlik pdf
2. Informacja z otwarcia ofert 306.05 KbPlik pdf
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 524.68 KbPlik pdf
Wygenerowano: 16 lipca 2024r. 02:46:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.