bip.gov.pl
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skaszewie

ZMIANY:
2023-05-19 13:03:13: Dodano wynik do przetargu
2023-05-04 09:49:39: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Więcej >>>
2023-04-20 10:54:34: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2023-04-20 09:41:09: Dodano plik Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf
2023-04-03 11:10:01: Dodano plik Odpowiedzi na pytania do SWZ.pdf
Polska-Żelazków: Pojazdy specjalne
2023/S 055-159673
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skaszewie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
Sekcja II: Przedmiot
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Żelazków
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 250854932
Adres pocztowy: Żelazków138
Miejscowość: Żelazków
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 62-817
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Kiełbik
E-mail: przetargi@zelazkow.pl
Tel.: +49 627521850
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.zelazkow.pl/
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-86a8813e-c247-11ed-8261-62cbbe4d0ca4
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-86a8813e-c247-11ed-8261-62cbbe4d0ca4
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skaszewie
Numer referencyjny: ZP.271.5.2023
II.1.2) Główny kod CPV
34114000 Pojazdy specjalne
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Skarszewie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w opisie technicznym, stanowącym Załącznik
do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34144210 Wozy strażackie
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Skarszewie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w opisie technicznym, stanowącym Załącznik
do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na zabudowę i podwozie / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 20/04/2023
Koniec: 29/09/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. Zamawiający nie żąda wniesienia należytego zabezpieczenia umowy.
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający określa warunki realizacji umowy w Załącznikach do SWZ a dokładniej w projekcie umowy.
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/04/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/07/2023
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/04/2023
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
ezamówienia.gov.pl
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym
zakresie stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy. 2. Na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zostały dodane przepisy art. 5k w
następującym brzmieniu: 1) Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji
objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10,
art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit.
g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: a)
obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; b) osób prawnych,
podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym
mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod
kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na
których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich
ponad 10 % wartości zamówienia.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom oraz innym podmiotom mającym interes w
uzyskaniu zamówienia, którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/03/2023

SWZ i Załączniki - Otwórz
Wójt Gminy Żelazków
/-/ Michał Kraszkiewicz
Data składania ofert:
2023-04-20 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKiełbik Iwona 2023-03-17 10:38:00
PublikującyIwona Kiełbik 2023-03-17 10:38:00
Modyfikował(a) Iwona Kiełbik 2023-05-19 13:03:13
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Odpowiedzi na pytania do SWZ 504.37 KbPlik pdf
2. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 243.16 KbPlik pdf
3. Informacja z otwarcia ofert 277.64 KbPlik pdf
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 323.77 KbPlik pdf

Wygenerowano: 16 czerwca 2024r. 10:46:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.