bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami )
ZAWIADAMIAM

że została wydana decyzja Nr GP.6733.6.2024 ustalająca warunki zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie linii kablowej nN 0,4 kV”, na terenie położonym w gminie Żelazków, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. 30 (obręb Kolonia Skarszewek) , miejscowość Kolonia Skarszewek.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2024-07-16
Publikujący B. Kot - admin 2024-07-16 13:24
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami )
 
ZAWIADAMIAM

że została wydana decyzja Nr GP.6733.5.2024 ustalająca warunki zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie linii kablowej nN ”, na terenie położonym w gminie Żelazków, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. 83/2, 109/12, 109/26, 109/25, 109/21 (obręb Skarszew) , miejscowość Skarszew.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2024-07-11
Publikujący B. Kot - admin 2024-07-11 09:58
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami )
 
ZAWIADAMIAM

że została wydana decyzja Nr GP.6733.4.2024 ustalająca warunki zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „przebudowie budynku technologicznego SUW wraz z armaturą i wyposażeniem, budowie dwóch nowych naziemnych zbiorników wyrównawczych (retencyjnych) wody uzdatnianej wraz z niezbędnym orurowaniem i kanalizacją, budowie nowego odstojnika wód popłucznych z kanalizacją popłuczyn i wylotem do rowu, wymianie obudowy studni głębinowej i uzbrojenia, przebudowie i budowie nowych rurociągów technologicznych międzyobiektowych wodno-kanalizacyjnych, budowie kanalizacji technologicznej ścieków z chlorowni zakończonej studzienką neutralizacyjną chloru (bezodpływową), budowie zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych (szambo), budowie przewodów energetycznych i sterowania, budowie rurociągu wodociągowego oraz przewodów energetycznych i sterowania do projektowanej studni nr 3, przebudowie i modernizacji bloku technologicznego uzdatniania i dystrybucji wody wraz z niezbędnymi instalacjami w tym elektryczną i dostosowaniem obiektu do pracy w trybie automatycznym oraz wykonaniu fundamentu pod agregat prądotwórczy wraz z realizacją elementów zagospodarowania terenu SUW (drogi wewnętrzne, dojścia i dojazdu, zieleń, ogrodzenie terenu itp.) realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Jankówa)” na terenie położonym w miejscowości Janków, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 89, 95/2, 95/12, 95/11, 95/8 (obręb Janków).

Treść zawiadomienia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2024-07-09
Publikujący B. Kot - admin 2024-07-09 12:28
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), oraz art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 551), a także art. 72 ust. 6 w zw. z art. 72 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094),

Minister Rozwoju i Technologii

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 10 kwietnia 2024 r., znak: DLI-I.7620.8.2023.KK.8, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr 46/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r., znak: IR-III.747.61.2022.5, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinków gazociągu DN400 Odolanów-Adamów”.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWeronika Bednarek2024-07-09
Publikujący B. Kot - admin 2024-07-09 08:31
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), oraz art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 551), a także art. 72 ust. 6 w zw. z art. 72 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094),

Minister Rozwoju i Technologii

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 10 kwietnia 2024 r., znak: DLI-I.7620.8.2023.KK.8, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr 46/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r., znak: IR-III.747.61.2022.5, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinków gazociągu DN400 Odolanów-Adamów”.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWeronika Drużbiak2024-07-03
Publikujący B. Kot - admin 2024-07-03 14:53
Z A W I A D O M I E N I E- O B W I E S Z C Z E N I E


Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami )
Z A W I A D A M I A M

że została wydana decyzja Nr GP.6733.3.2024 ustalająca warunki zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na schodów zewnętrznych do budynku Urzędu Gminy realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO DWORU W ŻELAZKOWIE - SIEDZIBA URZĘDU GMINY OBEJMUJĄCEGO REMONT BUDYNKU W ZAKRESIE POKRYCIA DACHOWEGO, ELEWACJI, INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH, ITP.” Postanowienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego DI-IV.7637.118.2024 z dnia 05.06.2024r. Postanowienie Starosty Kaliskiego OSL.6123.11.52.2024 z dnia 29.05.2024r. , Postanowienie nr 492/2024 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Kaliszu z dnia 14.06.2024r.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2024-06-18
Publikujący B. Kot - admin 2024-06-18 15:04
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami)
ZAWIADAMIAM

o wszczęciu na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „ budowa linii kablowej nN 0,4 kV” na dz. nr 30 (obręb Kolonia Skarszewek),miejscowość Kolonia Skarszewek, gm. Żelazków.

Treść zawidomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2024-06-14
Publikujący B. Kot - admin 2024-06-14 14:33
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków
 

ZAWIADAMIAM


o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Żelazków, Żelazków 138, 62- 817 Żelazków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. przebudowie budynku technologicznego SUW wraz z armaturą i wyposażeniem, budowie dwóch nowych naziemnych zbiorników wyrównawczych (retencyjnych) wody uzdatnianej wraz z niezbędnym orurowaniem i kanalizacją, budowie nowego odstojnika wód popłucznych z kanalizacją popłuczyn i wylotem do rowu, wymianie obudowy studni głębinowej i uzbrojenia, przebudowie i budowie nowych rurociągów technologicznych międzyobiektowych wodno-kanalizacyjnych, budowie kanalizacji technologicznej ścieków z chlorowni zakończonej studzienką neutralizacyjną chloru (bezodpływową), budowie zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych (szambo), budowie przewodów energetycznych i sterowania, budowie rurociągu wodociągowego oraz przewodów energetycznych i sterowania do projektowanej studni nr 3, przebudowie i modernizacji bloku technologicznego uzdatniania i dystrybucji wody wraz z niezbędnymi instalacjami w tym elektryczną i dostosowaniem obiektu do pracy w trybie automatycznym oraz wykonaniu fundamentu pod agregat prądotwórczy wraz z realizacją elementów zagospodarowania terenu SUW (drogi wewnętrzne, dojścia i dojazdu, zieleń, ogrodzenie terenu itp.)realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Janków” na dz. nr 89, 95/2, 95/12, 95/11, 95/8 (obręb Janków), miejscowość Janków, gm. Żelazków.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2024-05-29
Publikujący B. Kot - admin 2024-05-29 10:31
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

zawiadamiam o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Żelazków, Żelazków 138, 62- 817 Żelazków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „budowa schodów zewnętrznych do budynku Urzędu Gminy realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą rewitalizacja zabytkowego Dworu w Żelazkowie- siedziba Urzędu Gminy obejmująca remont budynku w zakresie pokrycia dachowego, elewacji, instalacji wewnętrznych itp.” na dz. 442/13 obręb geodezyjny Żelazków, miejscowość Żelazków, gm. Żelazków.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wójt Gminy Żelazków2024-05-24
Publikujący B. Kot - admin 2024-05-24 08:10
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

zawiadamiam o wszczęciu postępowania na wniosek Energa Operator S.A, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „budowie linii kablowej nN” na dz. 83/2, 109/12, 109/26, 109/25, 109/21 obręb geodezyjny Skarszew, miejscowość Skarszew, gm. Żelazków

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2024-05-23
Publikujący B. Kot - admin 2024-05-23 09:03
OBWIESZCZENIE
o wydanej decyzji

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023r., poz. 775 z późn. zmianami) jak również art. 401 ust. 3, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 9 kwietnia 2024 r. została wydana decyzja - pozwolenie wodnoprawne w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach na DK25 w m. Anielin w km 289+300 do 289+730 oraz w m. Witoldów w km 289+900 do 290+200”

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2024-04-09
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-11 09:57
Na podstawie art. 41 ust. 3 i art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 633 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

 
O wydaniu przez Marszałka województwa Wielkopolskiego decyzji znak:
DSK-V.7440.15.2023 z dnia 2 kwietnia 2024r.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2024-04-10
Publikujący B. Kot - admin 2024-04-10 15:13
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami )
Z A W I A D A M I A M

że została wydana decyzja Nr GP.6733.2.2024 ustalająca warunki zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie nowego budynku technologicznego SUW wraz z odpowiednią armaturą i wyposażeniem, budowie dwóch nowych zbiorników wyrównawczych (retencyjnych) wody uzdatnianej, budowie nowego odstojnika wód popłucznych, przebudowie i budowie nowych rurociągów technologicznych między obiektowych wodno-kanalizacyjnych, budowie kanalizacji technologicznej ścieków z chlorowni zakończonej studzienką neutralizacyjną chloru (bezodpływową), budowie zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych (szambo) oraz przewodów energetycznych i sterowania, przebudowie i modernizacji bloku technologicznego uzdatniania i dystrybucji wody wraz z niezbędnymi instalacjami w tym elektryczną i dostosowaniem obiektu do pracy w trybie automatycznym oraz wykonaniu fundamentu pod agregat prądotwórczy realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pólko””, na terenie położonym w gminie Żelazków, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. 49/3, 49/2 i 49/1 (obręb Pólko) , miejscowość Pólko.

Treść zawiadimienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2024-03-26
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-26 15:47
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom
w zakresie terminalu

Zgodnie z art. 12 ust. 1, w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r. poz. 924 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą oraz na podstawie art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.),

zawiadamiam

że 18 marca 2024 r., została wydana na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., z siedzibą w Warszawie, decyzja nr 31/24 znak: IR-V.7840.45.2024.9 o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa stacji pomiarowej Q=12 500m3/h MOP 5,4MPa w miejscowości Zborów wraz z gazociągiem przyłączeniowym DN150 MOP 5,4MPa w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych oraz innych czynności w zakresie budowy stacji gazowej o parametrach techniczno-pomiarowych Q=12 500m3/h MOP 5,4_MPa, na terenie przyległym do istniejącej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Zborów”.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2024-03-20
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-25 08:28
OBWIESZCZENIE
(zawiadomienie o wszczęciu postępowania)

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 775 z późn. zm) oraz w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.)
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
obwieszcza,
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach na DK25 w m. Anielin w km 289+300 do 289+730 oraz w m. Witoldów w km 289+900 do 290+200” na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę istniejących rowów otwartych przydrożnych wraz z przepustami:

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2024-03-04
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-06 09:50
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami)
ZAWIADAMIAM

o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Żelazków, Żelazków 138, 62- 817 Żelazków, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „budowa nowego budynku technologicznego SUW wraz z odpowiednią armaturą i wyposażeniem, budowa dwóch nowych zbiorników wyrównawczych (retencyjnych) wody uzdatnianej, budowa nowego odstojnika wód popłucznych, budowa nowych rurociągów technologicznych międzyobiektowych wodno-kanalizacyjnych, budowie kanalizacji technologicznej ścieków z chlorowni zakończonej studzienką neutralizacyjną chloru (bezodpływową), budowa zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych (szambo) oraz przewodów energetycznych i sterowania, przebudowa i modernizacji bloku technologicznego uzdatniania i dystrybucji wody wraz z niezbędnymi instalacjami w tym elektryczną i dostosowaniem obiektu do pracy w trybie automatycznym oraz wykonaniu fundamentu pod agregat prądotwórczy, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pólko” na dz. 49/3, 49/2 i 49/1 obręb geodezyjny Pólko, miejscowość Pólko, gm. Żelazków.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2024-03-04
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-04 14:02
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami)
ZAWIADAMIAM

o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Żelazków, Żelazków 138, 62- 817 Żelazków, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa drogi gminnej” na dz. 79 obręb geodezyjny Dębe, gm. Żelazków

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2024-03-01
Publikujący B. Kot - admin 2024-03-01 09:26
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami)
ZAWIADAMIAM

że została wydana decyzja Nr GP.6733.14.2022 z dnia 26.02.2024r. umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych dla miasta Kalisza i okolicznych Gmin” na dz. nr 3/3 w miejscowości Dębe, obręb geodezyjny Dębe, gm. Żelazków.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2024-02-28
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-28 08:59
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 80 ust. 1, art. 156 ust. 1 pkt 2, art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.), art. 10 § 1 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych p.n. „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn. „Opracowania projektowe dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz - Konin” – ODCINEK B”, zwanego dalej „Projektem…”.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2024-02-19
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-21 15:29
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r. poz. 924 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą,
zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, z 17 stycznia 2024 r., uzupełnionego 13 lutego 2024 r. (daty wpływu do tut. urzędu) dla inwestycji pn.: „Budowa stacji pomiarowej Q=12 500m3/h MOP 5,4MPa w miejscowości Zborów wraz z gazociągiem przyłączeniowym DN150 MOP 5,4MPa” w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych oraz innych czynności w zakresie budowy stacji gazowej o parametrach techniczno-pomiarowych Q=12 500m3/h MOP 5,4_MPa, na terenie przyległym do istniejącej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Zborów,

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2024-02-16
Publikujący B. Kot - admin 2024-02-21 11:17
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

o wystąpieniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pismem znak: DSK-V.7440.15.2023 z dnia 12 stycznia 2024 r. do Wójta Gminy Żelazków, Wójta Gminy Blizanów, Wójta Gminy Gołuchów, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, o zaopiniowanie „Projektu…”. Wójt Gminy Żelazków, Wójt Gminy Blizanów, Wójt Gminy Gołuchów, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce o zaopiniowanie planowanego zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologicznoinżynierskich dla inwestycji pn. „Opracowania projektowe dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz - Konin” – ODCINEK B”, zwanego dalej „Projektem…”.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2024-01-12
Publikujący B. Kot - admin 2024-01-15 09:17
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.),

ZAWIADAMIAM

o wszczęciu na wniosek Inwestora: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań), reprezentowanego przez pełnomocnika - Krzysztofa Łubiankę, postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn. „Opracowania projektowe dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz - Konin” – ODCINEK B” zwanego dalej „Projektem…”. Z dokumentacją przedmiotowej sprawy zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Departamentu Zarządzaniem Środowiskiem i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Al. Niepodległości 34, piętro X, część A, pokój nr 1053).

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2024-01-12
Publikujący B. Kot - admin 2024-01-15 09:14
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 80 ust. 1, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.) i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań), reprezentowanego przez pełnomocnika – Krzysztofa Łubiankę,
POSTANAWIAM

nadać rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-V.7440.12.2023 z dnia 14 grudnia 2023 r., zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich
dla inwestycji pn.: Opracowanie projektowe dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz - Konin – odcinek A”, zwany dalej „Projektem…”, ze względu na interes społeczny.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2024-01-11
Publikujący B. Kot - admin 2024-01-15 09:11
OBWIESZCZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu,

zawiadamia,

że w dniu 8 stycznia 2024 r. po rozpatrzeniu odwołania Prezydenta Miasta Kalisza od decyzji znak: GP.6733.14.2022 z dnia 09.11.2023 r. Wójta Gminy Żelazków w sprawie odmowy ustalenia na wniosek Miasta Kalisza lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie stacji przeładunkowej odpadów komunalnych dla Miasta Kalisza i okolicznych Gmin w miejscowości Dębe działka 3/3, gm. Żelazków została wydana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu decyzja znak SKO-4213/293/23 o treści: Uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji

Treść obwieszczenia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu2024-01-08
Publikujący B. Kot - admin 2024-01-10 13:57
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 41 ust. 3 i art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.)
ZAWIADAMIAM
o wydaniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzji znak: DSK-V.7440.12.2023 z dnia 14 grudnia 2023 r., o następującej treści:
DECYZJA
Na podstawie art. 80 ust. 1, ust. 6, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań), reprezentowanego przez pełnomocnika - Krzysztofa Łubiankę,

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2023-12-14
Publikujący B. Kot - admin 2023-12-19 10:13
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 34, art. 79 ust. 1, w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. 1029 z późn. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Poznaniu
podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku Konin-Kokanin.

Treść obwieszczenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2023-12-06
Publikujący B. Kot - admin 2023-12-13 08:21
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Wojciechówka Gmina Żelazków obejmującego działkę nr ewid. 55/5.

Treść ogłoszenia - otwórz

- pobierz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2023-12-13
Publikujący B. Kot - admin 2023-12-13 08:08
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Stosownie do art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
ZAWIADAMIAM
o przekazaniu odwołania Prezydenta Miasta Kalisz od decyzji Wójta Gminy Żelazków znak GP.6733.14.2022 z dnia 09.11.2023r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych dla miasta Kalisza i okolicznych Gmin” na dz. nr 3/3 w miejscowości Dębe, obręb geodezyjny Dębe, gm. Żelazków .
Informuje, że zgodnie z art. 133 Kodeksu postępowania administracyjnego odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2023-11-30
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-30 11:19
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami)
ZAWIADAMIAM

że została wydana decyzja Nr GP.6733.6.2023 ustalająca warunki zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej Sn i Nn, na terenie położonym w miejscowości Borków Stary, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 25/5, 25/2, 25/4, 45, 47/13, 25/3, 46, 176/2, 177, 184/2, 184/14 (obręb Borków Stary). Postanowienie Starosty Kaliskiego ABP.673.33.2023 z dnia 30 października 2023r. Postanowienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego DI-IV.7637.178.2023 z dnia 02.11.2023r. Postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kaliszu PO.ZPU.2.521.2904.2023.WR

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2023-11-20
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-20 13:56
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW
Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami)
ZAWIADAMIAM
że została wydana decyzja Nr GP.6733.14.2022 z dnia 09.11.2023r. odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych dla miasta Kalisza i okolicznych Gmin” na dz. nr 3/3 w miejscowości Dębe, obręb geodezyjny Dębe, gm. Żelazków.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2023-11-10
Publikujący B. Kot - admin 2023-11-10 09:10
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 24 lipca 2024r. 15:23:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.