bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji paliw płynnych oraz LPG z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 136/1, obręb 0012 Kokanin, gm. Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-04-26
Publikujący B. Kot - admin 2017-04-28 10:23
UCHWAŁA NR XXIII/2016/2017
RADY GMINY ŻELAZKÓW
z dnia 23 marca 2017r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelazków w 2017 roku

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2017-03-23
Publikujący B. Kot - admin 2017-04-04 08:37
POSTANOWIENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

 
postanawiam nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Budowie stacji paliw płynnych oraz LPG z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 136/1, obręb 0012 Kokanin, gm. Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-03-27
Publikujący B. Kot - admin 2017-03-27 14:22
Wójt Gminy Żelazków
informuje

 
o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływnia na środowisko w sprawie wydania na wniosek: JAKO So. z o.o. Kokanin 44, 62-817 Żelazków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie zakładu JAKO Sp. z o.o."

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-03-20
Publikujący B. Kot - admin 2017-03-21 15:31
POSTANOWIENIE WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-03-20
Publikujący B. Kot - admin 2017-03-21 15:27
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi wewnętrznej działki numer 3/8, 4/4, 4/7, 4/16 w miejscowości Dębe do terenów inwestycyjnych, gm. Żelazków

Treść obwieszczenia  - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-03-01
Publikujący B. Kot - admin 2017-03-03 13:39
OBWIESZCZENIE
Starosty Kaliskiego

 
zawiadamiam, że w dniu 16 lutego 2017r. wydana została decyzja nr 112.2017 udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego z kotłownią i pomieszczeniami gospodarczymi (ferma drobiu o obsadzie powyżej 60 DJP), dwóch silosów na paszę i dwóch zbiorników na płynne odchody zwierzęce - w zabudowie zagrodowej, na terenie położonym w m. Czartki, gm. Żelazków, zapisanym w ewidencji gruntów jako działki nr 8/4 i 9/1 (obręb 0004 Czartki)

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2017-02-27
Publikujący B. Kot - admin 2017-02-27 12:32
POSTANOWIENIE
Wójta Gminy Żelazków

postanawiam zawiesić postępowanie w sprawie wznowienia postępownia zakończone ostateczną decyzją Wójta Gminy Żelazkow z dnia 10.05.2012r. sygn. IWŚ-D.6220.7.1.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch siłowni wiatrowych każda o mocy 0,8 MW na działce nr 103 w m. Złotniki Małe, Gm. Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-02-09
Publikujący B. Kot - admin 2017-02-13 12:17
POSTANOWIENIE
Wójta Gminy Żelazków

postanawiam zawiesić postępowanie w sprawie wznowienia postępowania zakończone ostateczną decyzją Wójta Gminy Żelazków o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o mocy całkowitej 2x800 kW na działce nr 103 w m. Złotniki Małe, Gm. Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-02-09
Publikujący B. Kot - admin 2017-02-13 12:13
POSTANOWIENIE
Wójta Gminy Żelazków

postanawiam wznowić postępowanie zakończone ostateczną decyzją Wójta Gminy Żelazkow z dnia 10.05.2012r. sygn. IWŚ-D.6220.7.1.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych każda o mocy 0,8 MW na działce nr 103 w m. Złotniki Małe, Gm. Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-02-03
Publikujący B. Kot - admin 2017-02-06 10:22
POSTANOWIENIE
Wójta Gminy Żelazków

postanawiam wznowić postępowanie zakończone ostateczną decyzją Wójta Gminy Żelazkow z dnia 17.07.2014r. sygn. IWŚ.6220.4.5.2014 zmieniającą decyzje z dnia 10.05.2012r. sygn. IWŚ-D.6220.7.1.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o mocy całkowitej 2x800 kW zlokalizowanych na terenie działek o nr ewidencyjnych 103/2 w m. Złotniki Małe, obręb geodezyjny Złotniki Małe, gm. Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-02-03
Publikujący B. Kot - admin 2017-02-06 10:15
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

 
Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania o wydanym w dn. 31.01.2017r. znak: IWŚ.6220.13.7.2016 postanowieniu o zawieszeniu postpowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na ealizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-01-31
Publikujący B. Kot - admin 2017-02-01 15:01
POSTANOWIENIE
Wójta Gminy Żelazków

zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przesięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Treść postanowienia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-01-31
Publikujący B. Kot - admin 2017-02-01 14:45
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

 
Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania o wydanym w dn. 31.01.2017r. znak: IWŚ.6220.13.5.2016 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie zakładu JAKO Sp. z o.o. o obiekty produkcyjne (browar) i magazynowe, wraz z infrastrukturą techniczną"

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-01-31
Publikujący B. Kot - admin 2017-02-01 12:48
POSTANOWIENIE
Wójta Gminy Żelazków

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie zakładu JAKO Sp. z o.o. o obiekty produkcyjne (browar) i magazynowe, wraz z infrastrukturą techniczną"

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-01-31
Publikujący B. Kot - admin 2017-02-01 12:40
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu JAKO Sp. z o.o. o obiekty produkcyjne (browar) i magazynowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2017-01-23
Publikujący B. Kot - admin 2017-01-30 10:50
OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla przedsięwzięcia: polegającego na rozbudowie zakładu JAKO Sp. z o.o. jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w zakresie określownym w art. 66 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 i ust. 2,4,6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2017-01-19
Publikujący B. Kot - admin 2017-01-30 10:45
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Remoncie, modernizacji i przebudowie istniejącego budynku pod działalność produkcyjną związaną z kwaszarnią kapusty do przerobu warzyw powyżej 50 ton rocznie zlokalizowanej na działce nr 83 obręb Kokanin, gmina Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-01-23
Publikujący B. Kot - admin 2017-01-23 14:55
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejących budynków gospodarczych w celu przekształcenia ich na budynek przetwórczo - magazynowy na działce i nr ewid. 48, obręb 0005 Dębe 58 gmina Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-01-11
Publikujący B. Kot - admin 2017-01-12 09:59
OPINIA

postanawiam wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 3/8, 4/4, 4/7 i 4/16 obręb Dębe gmina Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2016-12-30
Publikujący B. Kot - admin 2017-01-05 14:12
POSTANOWIENIE
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu

orzeka - uchylić zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie z dnia 20 czerwca 2016r. i przekazać sprawę organowi I instancji do ponownego rozpoznania - dotyczy przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o mocy całkowitej 2 x 800kW zlokalizowanych na terenie działki nr 103 w miejscowości Złotniki Małe i wskazanie, że przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działki nr 103/2 w miejscowości Złotniki Małe

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-01-05
Publikujący B. Kot - admin 2017-01-05 13:49
Postanowienie Wójta Gminy Żelazków
 
postanawiam nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegające na: Remoncie, modernizacji i przebudowie istniejącego budynku pod działalność produkcyjną związaną z kwaszarnią kapusty do przerobu warzyw powyżej 50 ton rocznie zlokalizowanej na działce nr 83 obręb Kokanin, gmina Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-01-04
Publikujący B. Kot - admin 2017-01-05 10:20
Wójt Gminy Żelazków
Informuje strony poprzez obwieszczenie,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie zakładu JAKO Sp. z o.o., o obiekty produkcyjne (browary) i magazynowe, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną", woj. wielkopolskie, powiat kaliski, gmina Żelazków, obręb 0012 Kokanin, działki ewidencyjne nr 104/4, 102/1 (planowana rozbudowa) oraz nr 105/1, 105/3, 108, 109 (istniejący zakład)

Treść obwieszczenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-12-30
Publikujący B. Kot - admin 2017-01-04 13:09
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi wewnętrznej działki numer 3/8, 4/4, 4/7, 4/16 w miejscowości Dębe do terenów inwestycyjnych, gm. Żelazków

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-12-12
Publikujący B. Kot - admin 2016-12-14 14:47
ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Żelazków
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie stacji paliw płynnych oraz PLG z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 136/1, obręb 0012 Kokanin, gm. Żelazków"

Treść zawiadomienia - otwórz

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-12-09
Publikujący B. Kot - admin 2016-12-13 12:06
POSTANOWIENIE
Wójta Gminy Żelazków

dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejących budynków gospodarczych w celu przekształcenia ich na budynek przetwórczo - magazynowy na działce o nr ewid. 48, obręb 0005, Dębe 58, gmina Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-11-30
Publikujący B. Kot - admin 2016-12-01 13:52
WÓJT GMINY ŻELAZKÓW
informuje, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Remoncie, modernizacji i przebudowie istniejącego budynku pod działalność produkcyjną związaną z kwaszarnią kapusty do przerobu warzyw powyżej 50 ton rocznie" zlokalizowanej na działce nr 83 obręb Kokanin, gmina Żelazków

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-11-17
Publikujący B. Kot - admin 2016-11-30 12:55
WÓJT GMINY ŻELAZKÓW
Informuje, że

 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejących budynków gospodarczych w celu przekształcenia ich na budynek przetwórczo - magazynowy dz. ewid. nr 48, obręb 0005 Dębe 58 gm. Żelazków"

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-11-03
Publikujący B. Kot - admin 2016-11-10 10:00
OBWIESZCZENIE
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

podaje się do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2016-10-07
Publikujący B. Kot - admin 2016-10-12 10:32
POSTANOWIENIE
Wójta Gminy Żelazków

postanawia sprostować omyłkę pisarską w charakterystyce całego przedsięwzięcia stanowiącą załącznik nr 1 do decyzji znak: IWŚ.6220.6.5.2016 z dnia 26.09.2016

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-10-05
Publikujący B. Kot - admin 2016-10-06 09:30
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 30 kwietnia 2017r. 22:38:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.