bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

 
Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie fermy drobiu na działkach o nr ewid. gr 8/4 i 9/1, obręb Czartki, gmina Żelazkow, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Zatwierdził do publikacji Sylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków 2016-06-22
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-06-21
Publikujący B. Kot - admin 2016-06-22 13:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

 
Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 4731P relacji Borków Stary – Russów gm. Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Zatwierdził do publikacji Sylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków 2016-04-21
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-04-20
Publikujący B. Kot - admin 2016-04-21 15:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

 
Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (Opinia WOO-IV.4240.320.2016.NB.3 z dn. 06.04.2016r.) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu (Opinia Sanitarna ON.NS.72.3.16.2016 z dn. 04.03.2016r.) w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia prowadzonego na wniosek

Inwestora: Gmina Żelazków, Żelazków 138, 62-817 Żelazków dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 4731 P relacji Borków Stary – Russów gm. Żelazków

 

P O S T A N A W I A M

nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 4731 P relacji Borków Stary – Russów gm. Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Zatwierdził do publikacji Sylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków 2016-04-13
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-04-12
Publikujący B. Kot - admin 2016-04-13 14:38
Opinia sanitarna
OPINIA SANITARNA
 
wobec wszczętego przez Wójta Gminy Żelazków postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 4731P relacji Borków Stary - Russów, gmina Żelazków
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłB. Kot2016-03-04
Publikujący B. Kot - admin 2016-03-08 08:49
OGŁOSZENIE - dot. konsultacji społecznych „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice”

OGŁOSZENIE

dot. konsultacji społecznych „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na postawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) informujemy o opracowywaniu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko.

 

Projekt dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” wraz z prognozą oddziaływania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na środowisko zostanie poddany konsultacjom społecznym w terminie od dnia 22.02.2016 r. do dnia 14.03.2016 r.

 

Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją:

Opiniowane dokumenty są wyłożone do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Żelazkowie, Żelazków 138, 62-817 Żelazków pokój nr 6 i są dostępne w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 –15.30 ).

Przedmiotowe dokumenty zostały podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żelazków (http://www.bip.zelazkow.pl. ).

 

Możliwość składania uwag i wniosków:

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanych dokumentów oraz składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 22.02.2016 r. do dnia 14.03.2016 r. w jednej z następujących form:

 • w formie pisemnej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłanie na adres: Urząd Gminy Żelazków , Żelazków 138, 62-817 Żelazków

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłanie na adres e-mail: a.skrabut@ekocde.pl bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym;

 • bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Żelazkowie , Żelazków 138, 62-817 Żelazków w godzinach 7.30 –15.30

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Zgodnie z art. 43 powołanej ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa:

 1. rozpatrzy zgłoszone uwagi i wnioski;

 2. dołączy do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

 

Załączniki:

 1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice.
   

 2. Prognoza oddziaływania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na środowisko.
   

 3. Formularz zgłaszania uwag.
   

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-02-22
Publikujący B. Kot - admin 2016-02-22 15:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Żelazków
Informuje strony poprzez obwieszczenie

 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 4731P relacji Borków Stary - Russów Gm. Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-02-19
Publikujący B. Kot - admin 2016-02-22 11:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

 
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie: Rozbudowy fermy drobiu na działkach o nr ewid. gr 8/4 i 9/1, obręb Czartki, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-02-12
Publikujący B. Kot - admin 2016-02-17 15:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

 
została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przetwarzaniu osadów ściekowych powstających w oczyszczalni w procesie odzysku R3 działka nr 237, obręb Złotniki Małe

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-12-10
Publikujący B. Kot - admin 2015-12-10 15:01
Postanowienie Wójta Gminy Żelazków
POSTANOWIENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

postanawiam nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Przetwarzaniu osadów ściekowych powstających w oczyszczalni w procesie odzysku R3 działka nr 237, obręb Złotniki Małe

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-11-19
Publikujący B. Kot - admin 2015-11-23 11:56
Nowy wzór wniosku o usunięcie drzew i krzewów

Urząd Gminy w Żelazkowie informuje, że zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, od 28 sierpnia 2015 roku zaczyna obowiązywać nowy wniosek o usunięcie drzew i krzewów. 

Nowy wzór wniosku można pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Żelazkowie lub poniżej.

Zgodnie z art. 83 f ust.1 Prawo o ochronie przyrody zezwolenia nie wymagają:

 1. Krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat,

 2. Drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

35 cm – topole, wierzby, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa, platan klonolistny

25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

 1. Drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,

 2. Drzewa lub krzewy stanowiące złomy lub wywroty (usuwane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania) wymagają zgłoszenia w celu przeprowadzenia oględzin i spisania protokołu.

PRACE WYKONYWANE W OBRĘBIE KORZENI KORON DRZEW

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

Prace w obrębie korony drzewa nie mogą przekraczać usunięcia gałęzi więcej niż 30% KORONY za wyjątkiem gałęzi, które obumarły, są nadłamane, gdy utrzymuje się uformowany kształt korony drzewa, gdy jest konieczne wykonanie zabiegu w celu przywrócenia statyki. Prace takie należy dokumentować także w formie zdjęciowej i przechowywać dokumenty przez okres 5 lat od końca roku, w którym zabieg wykonano. Usunięcie gałęzi przekraczające 30% korony stanowi uszkodzenie drzewa. Usunięcie gałęzi w wymiarze ponad 50% korony stanowi zniszczenie drzewa.

 

1. Wniosek o wycinkę drzew - otwórz
2. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - otwórz
3. Wniosek o udzielenie pozwolenia na odbiór nieczystości ciekłych - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-10-29
Publikujący B. Kot - admin 2015-10-29 13:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

 

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie sposobu użytkowania obiektu na punkt zbierania, magazynowania i przeładunku odpadów w m. Niedźwiady 18, dz. nr 265 obręb Kokanin

 

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-10-12
Publikujący B. Kot - admin 2015-10-14 10:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

 

INFORMUJĘ

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania na wniosek: Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego "MAK" Sp. z o.o. ul. Zgodna 11/13, 81-361 Gdynia,

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizcji przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie sposobu użytkowania obiektu na punkt zbierania, magazynowania i przeładunku odpadów w m. Niedźwiady 18, dz. nr 265 obręb Kokanin

 

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-06-23
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-01 12:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW
z dnia 02 marca 2015r.

 

INFORMUJĘ

o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu: "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żelazków"

 

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-02
Publikujący B. Kot - admin 2015-03-12 10:45
Finansowanie usuwania azbestu

Wójt Gminy Żelazków informuje, że Starostwo Powiatowe w Kaliszu ogłosiło nabór wniosków o finansowanie usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w 2015 roku.                    

W przedsięwzięciu mogą brać udział: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych gminnych lub powiatowych oraz samorządowych osób prawnych.                      

Finansowanie przedsięwzięcia w 2015 roku obejmuje demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.     

Podstawą do usunięcia z nieruchomości wyrobów zawierających azbest jest złożenie: wniosku do Zarządu Powiatu za pośrednictwem Gminy właściwej ze względu na lokalizację wyrobów z azbestu oraz formularza informacji przedstawionych przez wnioskodawcę, dotyczącego pomocy de minimis.

Wnioski należy składać do Zarządu Powiatu Kaliskiego za pośrednictwem Gminy Żelazków w terminie od dnia 23 lutego 2015 roku do dnia 16 marca 2015 r.

Wniosek powinien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli wnioskodawcy. Wzory wniosków i formularzy  znajdują się na stronie internetowej Powiatu Kaliskiego: www.powiat.kalisz.pl  (- Ochrona Środowiska, Powiatowy Program Usuwania Azbestu, Usuwanie azbestu w 2015 roku ) oraz Gminy Żelazków: bip.zelazkow.pl zakładka środowisko.
W/w druki oraz informacje można też uzyskać w Urzędzie Gminy w Żelazkowie,   pok. nr 2. 
                                                                                    
            Szczegółowe informacje nt. Programu zawiera Regulamin wykonywania    i finansowania przedsięwzięcia usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w roku 2015 stanowiący załącznik do Uchwały nr 89/2015 z dn.30.01.2015 r. Zarządu Powiatu Kaliskiego.        

 

Wójt Gminy Żelazków
/-/ Sylwiusz Jakubowski

 

Treść kurendy - otwórz

 

Uchwała Nr 89/2015 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 30 stycznia 2015r. - w sprawie ustalenia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w roku 2015. - otwórz

 

Wniosek do wypełnienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMałgorzata Barańska2015-02-16
Publikujący B. Kot - admin 2015-02-18 13:24
Modyfikacja B. Kot - admin 2015-02-18 13:25

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

 

Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h na terenie ujęcia wody dla "JAKO" Sp. z o.o. w miejscowości Kokanin gm. Żelakzów"

 

Treść obwieszczenia - otwórz

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-02-09
Publikujący B. Kot - admin 2015-02-13 13:02
Informacja dot. ważności decyzji

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU WAŻNOŚCI NIEKTÓRYCH DECYZJI

Z ZAKRESU GOAPODARKI ODPADAMI

 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego informuje, iż mocą art. 1 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 122), dokonano nowelizacji przepisów przejściowych art. 232 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2013 r., poz. 21 ze zm.). Zgodnie z aktualnym brzmieniem przywołanych przepisów do dnia 23 stycznia 2016 r. – wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.):

 

 1. zezwolenia na zbieranie odpadów,
 2. zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
 3. decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 ww. ustawy – w zakresie zbierania, odzysku
  i unieszkodliwiania odpadów

 

– zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 23 stycznia 2016 r.

W związku z powyższym, analogicznie wydłużono okres, w którym posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom posiadającym wymienione decyzje (art. 1 pkt 11 lit. b ustawy nowelizującej).

 

                   Dyrektor
Departamentu Środowiska
Mariola Górniak

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłB. Kot2015-02-09
Publikujący B. Kot - admin 2015-02-20 09:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

 

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku:

Inwestora: "JAKO" Sp. z o.o. Kokanin 44, 62-817 Żelazków

dla przedsięwzięcia polegającego na: "Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h na terenie ującia wody dla "JAKO" Sp. z o.o. w miejscowości Kokanin gm. Żelazków

 

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-01-22
Publikujący B. Kot - admin 2015-01-27 09:42
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.