Urząd Gminy Żelazków
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW
z dnia 02 marca 2015r.

 

INFORMUJĘ

o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu: "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żelazków"

 

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-03-02
Publikujący B. Kot - admin 2015-03-12 10:45
Finansowanie usuwania azbestu

Wójt Gminy Żelazków informuje, że Starostwo Powiatowe w Kaliszu ogłosiło nabór wniosków o finansowanie usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w 2015 roku.                    

W przedsięwzięciu mogą brać udział: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych gminnych lub powiatowych oraz samorządowych osób prawnych.                      

Finansowanie przedsięwzięcia w 2015 roku obejmuje demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.     

Podstawą do usunięcia z nieruchomości wyrobów zawierających azbest jest złożenie: wniosku do Zarządu Powiatu za pośrednictwem Gminy właściwej ze względu na lokalizację wyrobów z azbestu oraz formularza informacji przedstawionych przez wnioskodawcę, dotyczącego pomocy de minimis.

Wnioski należy składać do Zarządu Powiatu Kaliskiego za pośrednictwem Gminy Żelazków w terminie od dnia 23 lutego 2015 roku do dnia 16 marca 2015 r.

Wniosek powinien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli wnioskodawcy. Wzory wniosków i formularzy  znajdują się na stronie internetowej Powiatu Kaliskiego: www.powiat.kalisz.pl  (- Ochrona Środowiska, Powiatowy Program Usuwania Azbestu, Usuwanie azbestu w 2015 roku ) oraz Gminy Żelazków: bip.zelazkow.pl zakładka środowisko.
W/w druki oraz informacje można też uzyskać w Urzędzie Gminy w Żelazkowie,   pok. nr 2. 
                                                                                    
            Szczegółowe informacje nt. Programu zawiera Regulamin wykonywania    i finansowania przedsięwzięcia usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w roku 2015 stanowiący załącznik do Uchwały nr 89/2015 z dn.30.01.2015 r. Zarządu Powiatu Kaliskiego.        

 

Wójt Gminy Żelazków
/-/ Sylwiusz Jakubowski

 

Treść kurendy - otwórz

 

Uchwała Nr 89/2015 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 30 stycznia 2015r. - w sprawie ustalenia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w roku 2015. - otwórz

 

Wniosek do wypełnienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorMałgorzata Barańska2015-02-16
Publikujący B. Kot - admin 2015-02-18 13:24
Modyfikacja B. Kot - admin 2015-02-18 13:25

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

 

Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h na terenie ujęcia wody dla "JAKO" Sp. z o.o. w miejscowości Kokanin gm. Żelakzów"

 

Treść obwieszczenia - otwórz

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-02-09
Publikujący B. Kot - admin 2015-02-13 13:02
Informacja dot. ważności decyzji

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU WAŻNOŚCI NIEKTÓRYCH DECYZJI

Z ZAKRESU GOAPODARKI ODPADAMI

 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego informuje, iż mocą art. 1 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 122), dokonano nowelizacji przepisów przejściowych art. 232 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2013 r., poz. 21 ze zm.). Zgodnie z aktualnym brzmieniem przywołanych przepisów do dnia 23 stycznia 2016 r. – wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.):

 

  1. zezwolenia na zbieranie odpadów,
  2. zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
  3. decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 ww. ustawy – w zakresie zbierania, odzysku
    i unieszkodliwiania odpadów

 

– zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 23 stycznia 2016 r.

W związku z powyższym, analogicznie wydłużono okres, w którym posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom posiadającym wymienione decyzje (art. 1 pkt 11 lit. b ustawy nowelizującej).

 

                   Dyrektor
Departamentu Środowiska
Mariola Górniak

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorB. Kot2015-02-09
Publikujący B. Kot - admin 2015-02-20 09:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

 

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku:

Inwestora: "JAKO" Sp. z o.o. Kokanin 44, 62-817 Żelazków

dla przedsięwzięcia polegającego na: "Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h na terenie ującia wody dla "JAKO" Sp. z o.o. w miejscowości Kokanin gm. Żelazków

 

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-01-22
Publikujący B. Kot - admin 2015-01-27 09:42
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

 

Zawiadomienie

 

po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z 10.10.2014r., znak: IWŚ.6220.3.11.2014, w oparciu o przedstawiony raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzony we wrześniu 2014r. przez firmę HYDROCONSULT Sp. z o.o. Poznań oraz uzupełnienie do raportu z 24.11.2014r.

postanawiam

uzgodnić w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h, na terenie ujęcia wody dla "JAKO" Sp. z o.o., na działce o nr ewid. 105/4, obręb Kokanin, gm. Żelazków

 

Treść zawiadomienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2015-01-19
Publikujący B. Kot - admin 2015-01-27 09:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

 

Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Wytwarzaniu materiału do rekultywacji, niwelacji oraz utwardzeń terenów na terenie nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Żelazków na dz. nr 485, obręb Żelazków woj. wielkopoleskie

Treść obwieszczenia - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2014-12-30
Publikujący B. Kot - admin 2015-01-07 15:22
Postanowienie Wójta Gminy Żelazków

 

POSTANOWIENIE WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

 

postanawiam

nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Wytwarzaniu materiału do rekultywacji, niwelacji oraz utwardzeń terenów na terenie nieruchomości zlokalizowanej w niejscowości Żelazków na dz. nr 485, obręb Żelazków woj. wielkolpolskie

 

Treść postanowienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2014-12-19
Publikujący B. Kot - admin 2014-12-29 14:05
Obwieszczenie

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Podaję do publicznej wiadomości informację

w dniu 17.10.2014r. na wniosek Powiatu Kaliskiego z siedzibą w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak sprawy R.6220.8.2014 dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 4599P Wyganki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 442) - Witoldów (skrzyżowanie z drogą krajową nr 25)".

 

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorWójt Gminy Blizanów2014-10-17
Publikujący B. Kot - admin 2014-10-23 12:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania na wniosek: "JAKO" Sp. z o.o., Kokanin 44, 62-817 Żelazkow, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegająceo na "Wykonaniu wrządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h" na terenie ujęcia wody dla "JAKO" Sp. z o.o. w m. Kokanin, gm. Żelazków

 

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorAndrzej Nowak - wójt2014-10-13
Publikujący B. Kot - admin 2014-10-16 13:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

 

o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

wnioskodawca: "JAKO" Sp. z o.o., Kokanin 44, 62-817 Żelazków

 

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorAndrzej Nowak - wójt2014-09-25
Publikujący B. Kot - admin 2014-10-01 12:58
Obwieszczenie

 

OBWIESZCZENIE
o postanowieniu stwierdzającym brak konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

W dniu 24.09.2014r. na wniosek Powiatu Kaliskiego z siedzibą w Kaliszu, pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, zostało wydane postanowienie znak sprawy R.6220.8.2014, w którym Wójt Gminy Blizanów odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "przebudowie drogi powiatowej nr 4599P Wyganki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 442) - Witoldów (skrzyżowanie z drogą krajową nr 25)".

 

Treść - obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorWójt Gminy Blizanów2014-09-24
Publikujący B. Kot - admin 2014-09-29 14:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Żelazków
Informuje, że

 

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa drogi gminnej nr 4711P w m. Złotniki Małe gm. Żelazków

 

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorAndrzej Nowak - wójt2014-09-17
Publikujący B. Kot - admin 2014-09-19 09:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Żelazków
Informuje, że

 

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa drogi gminnej nr 4722P w m. Kol. Skarszewek gm. Żelazków

 

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorAndrzej Nowak - wójt2014-09-17
Publikujący B. Kot - admin 2014-09-19 09:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

 

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Żelazków

 

POSTANAWIAM

 

Nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia: Przebudowa drogi gminnej nr 4722P w m. Kol. Skarszewek gm. Żelazków

 

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorAndrzej Nowak - wójt2014-09-09
Publikujący B. Kot - admin 2014-09-15 11:50

 

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Żelazków

 

POSTANAWIAM

 

Nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia: Przebudowa drogi gminnej nr 4711P w m. Złotniki Małe gm. Żelazków

 

Treść obwieszczenia - otwórz

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorAndrzej Nowak - wójt2014-09-09
Publikujący B. Kot - admin 2014-09-15 11:46
Modyfikacja B. Kot - admin 2014-09-15 11:47
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

 

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W Poznaniu

 

 

zawiadamia strony postępowania o wydanym postanowieniu z dnia 27.08.2014r., znak: WOO-IV.4240.572.2014.AMI.2, którego treść podana jest poniżej

 

Treść zawiadomienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2014-08-27
Publikujący B. Kot - admin 2014-09-03 10:14
Modyfikacja B. Kot - admin 2014-09-03 10:22
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

 

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W Poznaniu

 

zawiadamia strony postępowania o wydanym postanowieniu z dnia 27.08.2014r., znak: WOO-IV.4240.571.2014.AMI.2, którego treść podana jest poniżej

 

Treść zawiadomienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2014-08-27
Publikujący B. Kot - admin 2014-09-03 10:10
Modyfikacja B. Kot - admin 2014-09-03 10:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni wiatrowej składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o mocy całkowitej 2 x 800 kW zlokalizowanych na terenie działek o nr ewidencyjnych 103/2 w m. Złotniki Małe, obręb geodezyjny Złotniki Małe, gm. Żelazków
Wnioskodawca: Zdzisław Wawrzyniak, Niedźwiady 42, 62-800 Kalisz

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorAndrzej Nowak - wójt2014-07-17
Publikujący -
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 1,0 MW wraz z urządzeniami i infrastrukturą do przesyłania energii elektrycznej", na działce nr 293 w miejscowości Goliszew, gm. Żelazków
Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe, Danuta Kolasa, Wojciechówka 25B, 62-800 Kalisz

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorAndrzej Nowak - wójt2014-07-17
Publikujący -
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

 

OBWIESZCZENIE

WÓJT GMINY ŻELAZKÓW
Informuje strony poprzez obwieszczenie,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 4722P w miejscowości Kolonia Skarszewek

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorAnna Janiak2014-07-03
Publikujący -
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

OBWIESZCZENIE

WÓJT GMINY ŻELAZKÓW
Informuje strony poprzez obwieszczenie,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 4711P w miejscowości Złotniki Małe

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorAnna Janiak2014-07-03
Publikujący -
Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu ponad 3 000 000 pojazdów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014 - 2023 oraz projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok znajdujących się na terenie wojweództwa wielkopolskiego na lata 2014 - 2023 oraz o poddaniu ww. projektów procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa

Treść ogłoszenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorZarząd Województwa Wielkopolskiego2014-07-03
Publikujący -
Postanowienie Wójta Gminy Żelazków

 

POSTANOWIENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

POSTANAWIAM

nie stwierdzić potrzeby przeprwadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie:"Elektrowni wiatrowej składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o mocy załkowitej 2 x 800 kW"

Treść postanowienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorAndrzej Nowak - wójt2014-06-25
Publikujący -
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

POSTANAWIAM

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: "Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h na terenie ujęcia wody" dla "JAKO" Sp. z o.o. w miejscowości Kokanin gm. Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorAndrzej Nowak - wójt2014-06-25
Publikujący -
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

POSTANAWIAM

stwierdzić obowiązek pprzeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorAndrzej Nowak - wójt2014-06-24
Publikujący -
Postanowienie Wójta Gminy Żelazków

 

POSTANOWIENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

POSTANAWIAM

nie stwierdzić potrzeby przeprwadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: "Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 1,0 MW wraz z urządzeniami i infrastrukturą do przesyłania energii elektrycznej", na działce nr 293 w miejscowości Goliszew, gm. Żelazków

Treść postanowienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorAndrzej Nowak - wójt2014-06-23
Publikujący -
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Została wydana decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie rurociągu przesyłowego ścieków Goliszew - Złotniki Małe, działki nr 134, 2, 78, 122 i 141/1 obręb Goliszew, dz. nr 67 obręb Złotniki Wielkie i na działkach nr 245/2 i 237 obręb Złotniki Małe gm. Żelazków.

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorAndrzej Nowak - wójt2014-06-02
Publikujący -
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

OBWIESZCZENIE

WÓJT GMINY ŻELAZKÓW
Informuje strony poprzez obwieszczenie

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h" na terenie ujęcia wody dla "JAKO" Sp. z o.o. w miejscowości Kokanin gm. Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorAndrzej Nowak - wójt2014-05-09
Publikujący -
Obwieszczenie Wójta Gminy Żelazków

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania w wydanym w dn. 02.04.2014r. znak: IWŚ.6220.1.4.2014 postanowieniu w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia prowadzonego na wniosek inwestora: Przedsiębiorstwo Usługowe AGROŻEL Sp. z o.o.

Treść obwieszczenia - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorAndrzej Nowak - wójt2014-04-02
Publikujący -
Finansowanie usuwania azbestu

 

 

K U R E N D A

Wójt Gminy Żelazków informuje, że Starostwo Powiatowe w Kaliszu ogłosiło nabór wniosków o finansowanie usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w 2014 roku.
W przedsięwzięciu mogą brać udział: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych gminnych lub powiatowych oraz samorządowych osób prawnych.
Finansowanie przedsięwzięcia w 2014 roku obejmuje demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.
    

Podstawą do usunięcia z nieruchomości wyrobów zawierających azbest jest złożenie: wniosku do Zarządu Powiatu za pośrednictwem Gminy właściwej ze względu na lokalizację wyrobów z azbestu oraz formularza informacji przedstawionych przez wnioskodawcę, dotyczącego pomocy de minimis.
Wnioski należy składać do Zarządu Powiatu Kaliskiego za pośrednictwem Gminy Żelazków w terminie od dnia 24 marca 2014 r. do dnia 22 kwietnia 2014 r.

Wniosek powinien być podpisany przez osobę ( osoby ) uprawnione do składania oświadczeń woli wnioskodawcy. Wzory wniosków i formularzy znajdują się na stronie internetowej Powiatu Kaliskiego: www.powiat.kalisz.pl (Ochrona Środowiska, Powiatowy Program Usuwania Azbestu, Usuwanie azbestu w 2014 roku ) oraz Gminy Żelazków: bip.zelazkow.pl zakładka środowisko. W/w druki oraz informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Żelazków, pok. nr 2.
 

Szczegółowe informacje nt. Programu zawiera Regulamin wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w roku 2014 stanowiący załącznik do Uchwały nr 1137/2014 z dn. 06.03.2014r. Zarządu Powiatu Kaliskiego.

Wójt Gminy Żelazków
/-/ mgr Andrzej Nowak

 

Treść kurendy - otwórz

Uchwała Nr 1137/2014 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 6 marca 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w roku 2014. 2014-03-12 09:48:51 (174 KB)  - otwórz


Załącznik do uchwały Nr 1137/2014 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 6 marca 2014r. Regulamin wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w roku 2014. 2014-03-12 10:04:09 (294 KB)  - otwórz

 

Wniosek do wypełnienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorAndrzej Nowak - wójt2014-03-17
Publikujący -
Wzory wniosków do pobrania

 

1. Wniosek o przyłącze wodociągowe (osoba fizyczna) - otwórz
2. Wniosek o przyłącze wodociągowe (firma) - otwórz
3. Wniosek o przyłącze kanalizacyjne (osoba fizyczna) - otwórz
4. Wniosek o przyłącze kanalizacyjne (firma) - otwórz
5. Wniosek o wycinkę drzew - otwórz
6. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - otwórz
7. Wniosek o udzielenie pozwolenia na odbiór nieczystości ciekłych - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
AutorAndrzej Nowak - wójt2009-04-09
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]