bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującego teren działek nr 223/3 i 223/8, obręb geodezyjny Kokanin, gmina Żelazków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2023-09-20
Publikujący B. Kot - admin 2023-09-20 10:15
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu:

1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Żelazków dotyczącej działki nr 3/3 obręb geodezyjny Dębe, gmina Żelazków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Żelazków, dotyczącego działek nr 223/3 i 223/8 obręb geodezyjny Kokanin, gmina Żelazków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Żelazków, obejmującą działkę nr 268/28 obręb Kokanin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2023-09-20
Publikujący B. Kot - admin 2023-09-20 10:00
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Russów, gm. Żelazków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Treść obwieszczenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2023-08-02
Publikujący B. Kot - admin 2023-08-02 10:55
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom

w zakresie terminalu

Na podstawie art. 12 i 12a w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2023 r. poz. 924) - zwanej dalej: ustawą,
zawiadamiam

o wydaniu, na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., decyzji Nr 12/2023 z dnia 31 maja 2023 r. (znak IR-III.747.17.2023.8) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn. „Budowa stacji gazowej Zborów”.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2023-06-14
Publikujący B. Kot - admin 2023-06-19 11:06
Ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w miejscowości Wojciechówka Gmina Żelazków
obejmującego działkę nr ewid. 55/5

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2023-05-24
Publikujący B. Kot - admin 2023-05-24 13:37
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej
inwestycjom w zakresie terminalu

zawiadamiam o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. dla inwestycji pn. „Budowa stacji gazowej ZborówZborów”

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2023-05-17
Publikujący B. Kot - admin 2023-05-17 15:30
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
 

zawiadamiam
 
o wydaniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. decyzji Nr 8/2023 z 12 kwietnia 2023 r. (znak IR-III.747.12.2023.5) o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, dla zadania pn. „Budowa stacji gazowej o parametrach techniczno-pomiarowych Q=12 500 m3/h MOP 5,4 MPa na terenie przyległym do istniejącej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Zborów”

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2023-04-24
Publikujący B. Kot - admin 2023-04-27 11:11
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu dla zadania pn. „Budowa stacji gazowej o parametrach techniczno-pomiarowych Q=12 500 m3/h MOP 5,4 MPa na terenie przyległym do istniejącej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Zborów”, w zakresie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako:
- w nawiasie podano oznaczenie księgi wieczystej.
Powiat kaliski
Gmina Żelazków
Jednostka ewidencyjna: 300711_2, Żelazków
Obręb: 0022 Zborów, dz. nr ewid.: 411/2 (KZ1A/00031074/3)

Treść obwieszczenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2023-03-17
Publikujący B. Kot - admin 2023-03-22 13:35
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Żelazków dotyczącego działki nr 268/28 obręb geodezyjny Kokanin, gmina Żelazków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (zmiana uchwały XXXIV/251/01 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Żelazków w części obejmującej działkę nr 268/28, obręb Kokanin),

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2023-03-15
Publikujący B. Kot - admin 2023-03-15 09:53
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującego teren działek nr 223/3 i 223/8 obręb geodezyjny Kokanin, gmina Żelazków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2023-03-15
Publikujący B. Kot - admin 2023-03-15 09:50
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Żelazków dotyczącego działek nr 223/3 i 223/8 obręb geodezyjny Kokanin, gmina Żelazków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2023-03-15
Publikujący B. Kot - admin 2023-03-15 09:48
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren działki nr 3/3 obręb geodezyjny Dębe, gmina Żelazków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia - otwórz
Studium - pobierz


 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2023-03-15
Publikujący B. Kot - admin 2023-03-15 09:45
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej
inwestycjom w zakresie terminalu

zawiadamiam o wydaniu, na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., decyzji Nr 4/2023 z 27 lutego 2023 r. (znak IR-III.747.5.2023.5) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn. „Przebudowa odcinka gazociągu DN400 Odolanów - Adamów”

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2023-03-08
Publikujący B. Kot - admin 2023-03-10 09:22
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wniesieniu odwołań od decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej
inwestycjom w zakresie terminalu

zawiadamiam o wniesieniu odwołań od decyzji Nr 215/22 z 22 grudnia 2022 r. (znak: IRV. 7840.193.2022.10) udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa związana z przebudową odcinków gazociągu DN 500 Odolanów - Adamów

Treść obwieszczenia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2023-02-28
Publikujący B. Kot - admin 2023-03-03 11:19
OBWIESZCZENIE
 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze zawiadamia, że w dniu 9 lutego 2023 r. została wydana decyzja znak SKO - 4213/5/23 o treści utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję w całości

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWeronika Drużbiak2023-02-09
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-20 15:09
Modyfikacja B. Kot - admin 2023-02-20 15:09
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej
inwestycjom w zakresie terminalu
 

zawiadamiam
 
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn. „Przebudowa odcinka gazociągu DN400 Odolanów – Adamów”.

Treść zawiadomienia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2023-02-09
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-10 12:55
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

o wpływie odwołań od decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2023-02-03
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-07 15:00
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej
inwestycjom w zakresie terminalu

zawiadamiam
 
o wydaniu, na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., decyzji Nr 46/2022 z 29 grudnia 2022 r. (znak IR-III.747.61.2022.5) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn. „Przebudowa odcinka gazociągu DN400 Odolanów - Adamów”

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2023-01-03
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-05 09:13
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej
inwestycjom w zakresie terminalu

zawiadamiam
że 22 grudnia 2022 r. została wydana na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., z siedzibą w Warszawie, decyzja nr 215/22 znak: IR-V.7840.193.2022.10 o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: Budowa związana z przebudową odcinków gazociągu DN 500 Odolanów - Adamów

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-12-28
Publikujący B. Kot - admin 2023-01-03 12:03
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-12-12
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-13 10:06
OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 § 2 i 49a ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (t.j. Dz.U. z 202 2 r. poz. 2000 z późn. zm.) zm.), w związku z prowadzonym w tut. Urzędzie post ępowaniem administra cyjnym w sprawie wyda nia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

zawiadamiam,

że w dniu 08 12 .2022r. Wójt Gminy Żelazków wydał decyzję nr GP.6733.1 7 .202 2 ustalającą warunki zabudowy dla  inwestycji polegającej na budowie i przebudowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia nN 0,4 k V , na terenie położonym w gminie Żelazków, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz 248/ 12, 24 8/4 , 248/5 , 249/1, 249/10, 249/9, 249/8, 249/7, 249 /6, 250/5, 2 50/7, 2 50/8, 250/13, 266, 250/2, 258/6, 264/8, 264/4, 251, 252/2, 252/1, 265, 253/ 18 , 253/17, 253/5, 253 /3, 253/8, 253 /6, 2 264/ 1, 253/20, 253/19 w miejscowości Niedźwiady, obręb geodezyjny Kokanin

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2022-12-08
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-12 12:24
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren działki nr 3/3 obręb Geodezyjny Dębe, gmina Żelazków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2022-12-07
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-07 11:20
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Żelazków dotyczącej działki 3/3 obręb geodezyjny Dębe, gmina Żelazków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2022-12-07
Publikujący B. Kot - admin 2022-12-07 11:18
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., z siedzibą w Warszawie, dla inwestycji pn.: „Budowa związana z przebudową odcinków gazociągu DN 500 Odolanów - Adamów”

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-11-25
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-29 09:14
OBWIESZCZENIE
Wojewody Wielkopolskiego

o wpływie odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-10-27
Publikujący B. Kot - admin 2022-11-02 10:30
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

Na podstawie art. 12 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą”,
zawiadamiam

o wydaniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. decyzji Nr 32/2022 z 9 września 2022 r. (znak IR-III.747.43.2022.11) o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o pozwolenie na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania pn. „Budowa związana z przebudową odcinków gazociągu DN500 Odolanów-Adamów”.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-09-13
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-14 14:34
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
 

Na podstawie art. 12 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm. zm.) zwanej dalej „ustawą”,

zawiadamiam

o wydan iu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., decyzji Nr 31 /2022 z 1 września 2022 r. (znak IR III.747. 4 2 .2022.8) o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu , dla zadania pn. Budowa związana z przebudową odcinków gazociągu DN 500 Odolanów Adamów".

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-09-13
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-14 14:24
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. 2021 r. poz. 1836 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą”,
zawiadamiam
 
o wszczęciu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, dla zadania pn. „Przebudowa odcinka gazociągu DN 400 Odolanów-Adamów”, w zakresie działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-09-12
Publikujący B. Kot - admin 2022-09-12 13:16
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej
inwestycjom w zakresie terminalu

Na podstawie art. 12 i 12a w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.) - zwanej dalej: ustawą,
zawiadamiam
o wydaniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., decyzji Nr 29/2022 z 12 sierpnia 2022 r. (znak IR-III.747.39.2022.12) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn. „Budowa związana z przebudową odcinków Gazociągu DN500 Odolanów- Adamów”.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-08-30
Publikujący B. Kot - admin 2022-08-31 10:29
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

zawiadamiam o wszczęciu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o pozwolenie na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, dla zadania pn. „Budowa związana z przebudową odcinków gazociągu DN500 Odolanów – Adamów”, w zakresie działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2022-08-24
Publikujący B. Kot - admin 2022-08-24 15:12
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 28 września 2023r. 07:39:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.