bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 8 
O P I N I A

po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Żelazków, znak IWŚ.6220.3.4.2022 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z wydzieleniem działki na cele handlowo-usługowe (usługi podstawowe, komplementarne) na działkach ewid. nr 222/2 i 380 obręb Skarszew, gmina Żelazków
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko
i wskazuje na konieczność określenia
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2022-06-24
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-28 11:07

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
ZAWIADAMIAM

o wydaniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzji znak: DSK-I-OG.7440.6.2022 z dnia 21 czerwca 2022 r., o następującej treści:

DECYZJA

Na podstawie art. 80 ust. 1 i ust. 6, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1072) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., z siedzibą przy ul. Mszczonowskiej 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika – Romana Kłosowskiego

ORZEKAM

I. Zatwierdzić „Projekt robót geologicznych dla odcinkowej przebudowy gazociągu DN400 relacji Odolanów-Adamów”, w obrębie województwa wielkopolskiego, powiatu ostrowskiego (gminy: Odolanów, Przygodzice, Ostrów Wlkp., Miasto Ostrów Wlkp., Nowe Skalmierzyce), powiatu kaliskiego (gminy: Blizanów, Żelazków, Ceków-Kolonia), Miasta Kalisz, powiatu tureckiego (gminy: Malanów, Turek, Miasto Turek), zwany dalej „Projektem ...”.

 

II. Zakres prac geologicznych określonych „Projektem ...” obejmuje:

 

  1. Wykonanie 182 otworów do głębokości od 2 do 21 m p.p.t. o łącznym metrażu 1282 mb (rozdz.: 9.1, 9.4.2, 9.4.4, załączniki nr: 7.1 – 7.46, 10.1 – 10.6);

  2. Wykonanie prac geodezyjnych (rozdział nr 9.2);

3. Pobranie próbek geologicznych (rozdział nr 9.4.4);

4. Wykonanie badań laboratoryjnych gruntu (rozdział nr 9.10);

5. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby projektowanego kompleksowego remontu gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 Odolanów-Adamów (rozdział nr 12).

 

III. „Projekt ...” zatwierdza się na okres do dnia 31 grudnia 2023 r.

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2022-06-22
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-24 15:30
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 4609P w m. Dębe w zakresie poszerzenia jezdni o utwardzone pobocze”, planowanego do realizacji na działce nr ewid. 30/1 obręb Dębe.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-06-15
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-15 15:24
OPINIA

po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Żelazków, znak IWŚ.6220.2.5.2022 z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4609P w miejscowości Dębe w zakresie poszerzenia jezdni o utwardzone pobocze”, planowanego do realizacji na działce ewid. nr 30/1 obręb Dębe
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2022-05-12
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-15 08:14

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z 5 maja 2022 r., znak: IWŚ.6220.2.3.2022

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4609P w m. Dębe w zakresie poszerzenia jezdni o utwardzone pobocze”, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść postanowienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2022-06-08
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-10 11:08
POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z 11.05.2022 r., znak: IWŚ.6220.3.2.2022

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wydzieleniem działki na cele handlowo - usługowe (usługi podstawowe, komplementarne) na dz. 222/2 i 380 obręb Skarszew, gm. Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść postanowienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2022-06-01
Publikujący B. Kot - admin 2022-06-03 12:41
OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4609 P w miejscowości Dębe obręb ewid. 30/1 Dębe , powiat kaliski, województwo wielkopolskie nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2022-05-23
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-27 14:11

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm. - zwanej dalej ustawą ooś) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 – zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam strony postępowania
oraz
podaję do publicznej wiadomości informację,

 

o wydaniu przez Wójta Gminy Żelazków w dniu 19 maja 2022 r. decyzji znak: IWŚ.6220.1.6.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Nawadnianie upraw polowych o powierzchni 8,4931 ha, przewidzianego do realizacji na działkach 18, 56 obręb Ilno i 51 obręb Skarszew.

Treść zawiadomienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wyznaczony do peł. funkcji Wójta2022-05-19
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-19 12:39
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek z dnia 04 maja 2022 r. (data wpływu: 06.05.2022 r.), pełnomocnika inwestora – Pani Barbary Kolańskiej i Pana Jana Kolańskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z wydzieleniem działki na cele handlowo-usługowe (usługi podstawowe, komplementarne) na działkach nr 222/2, 380 obręb Skarszew, gmina Żelazków

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMichał Kraszkiewicz - Wyznaczony do peł. funkcji Wójta2022-05-11
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-16 14:22
OBWIESZCZENIE
(zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego)

Na podstawie art. 402a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 9 maja 2022 r. zostało wydane pozwolenie wodnoprawne

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2022-05-09
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-13 09:06
OBWIESZCZENIE
(zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego)

Na podstawie art. 401 ust. 3, art. 402a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia strony postępowania, że w dniu 9 maja 2022 r. zostało wydane pozwolenie wodnoprawne

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Państwowe Gospodarstwo Wodne2022-05-09
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-13 09:03
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek z dnia 15 kwietnia 2022 r. (data wpływu  19.04.2022 r.) Powiat Kaliski z siedzibą w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, ostatecznie uzupełniony pod względem formalnym pismem z dnia 28 kwietnia 2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 4609P w m. Dębe w zakresie poszerzenia jezdni o utwardzone pobocze”, planowanego do realizacji na działce nr ewid. 30/1 obręb Dębe.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJarosław Matusiak2022-05-05
Publikujący B. Kot - admin 2022-05-09 09:25
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. - dalej k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm., zwana dalej: „ustawą ooś”), Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Nawadnianie upraw polowych o powierzchni 8,4931 ha, przewidzianego do realizacji na działkach 18, 56 obręb Ilno i 51 obręb Skarszew.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2022-04-26
Publikujący B. Kot - admin 2022-04-28 09:53

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z dnia 11.03.2022 r., znak: IWŚ.6220.1.2.2022

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na nawadnianiu upraw polowych o powierzchni 8,4931 ha przewidzianego do realizacji na działkach nr 18 i 56 obręb Ilno oraz nr 51 obręb Skarszew, gmina Żelazków, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:

Treść postanowienia - otwórz
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2022-04-25
Publikujący B. Kot - admin 2022-04-26 12:28

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), dalej ustawy ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

podaje do publicznej  wiadomości informację

o wydanej 12 kwietnia 2022 r. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-II.420.60.2021.JS.19 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka gazociągu DN400 Odolanów – Adamów.

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2022-04-13
Publikujący B. Kot - admin 2022-04-15 11:31
OBWIESZCZENIE
(zawiadomienie o wszczęciu postępowania)


Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia strony postępowania, że na wniosek z dnia 20 grudnia 2021 r. – zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielania pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzenia wodnego – obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych z utworów górnokredowych, przeznaczonych do celów rolniczych na potrzeby nawadniania upraw, tj. studni głębinowej (St.F2), o głębokości 98,0 m p.p.t., zlokalizowanej na nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 103/4 obręb 0006 Florentyna w Gminie Żelazków, powiecie kaliskim, województwie wielkopolskim (współrzędne geodezyjne lokalizacji studni w układzie odniesienia PL-ETRF 2000: X=5743044.77, Y=66513675.46),
2. usługę wodną, obejmującą pobór wód podziemnych z utworów górnokredowych, przeznaczonych do celów rolniczych na potrzeby nawadniania upraw za pomocą obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych (o którym mowa w pkt 1.), w ilości: maksymalnej w m3 na sekundę - Qmax.s = 0,0055 m3/s, średniej w m3 na dobę - Qśr.d = 134,34 m3/dobę, dopuszczalnej w m3 na rok - Qdop.r = 26868,0 m3/rok, w okresie od 15 marca do 30 września każdego roku (200 dni),
3. szczególne korzystanie z wód, obejmujące korzystanie z wód do celów rolniczych na potrzeby nawadniania (deszczowania) upraw w tunelach foliowych w ilości i w okresie, o których mowa w pkt 2., na łącznej powierzchni 4,97 ha, tj. na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr 97, 101, 102, 103/1, 103/2 obręb 0006 Florentyna w Gminie Żelazków, powiecie kaliskim, województwie wielkopolskim.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2022-03-28
Publikujący B. Kot - admin 2022-04-14 09:18
Podanie informacji do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm), informuję, że:
 Wójt Gminy Żelazków w dniu 6 kwietnia 2022 roku wydał decyzję znak: IWŚ.6220.7.12.2021 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji przeładunkowej odpadów komunalnych dla Miasta Kalisza i okolicznych gmin w miejscowości Dębe gmina Żelazków”, planowanego do realizacji na działce nr ewid. 3/3 obręb Dębe
 Ww. decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym: postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 20.12.2021 r. znak: WOO-IV.4220.1439.2021.MDK.4, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 08.09.2021 r. znak: ON-NS.9011.3.74.2021, oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 07.10.2021 r. znak: PO.ZZŚ.2.435.290.2021.AN - znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków pokój nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.30 do 15.30.

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2022-04-06
Publikujący B. Kot - admin 2022-04-11 09:12
OBWIESZCZENIE
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa


 
Wójt Gminy Żelazków podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie istniejącej hali magazynowej przechowalni warzyw i owoców wraz z budową budynku mroźni w dwóch  etapach z placem manewrowym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 25/1, 25/2 i 214 w miejscowości Borków Stary, gm. Żelazków”

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-04-04
Publikujący B. Kot - admin 2022-04-04 14:44
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 
Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania, że postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2022 r. znak: IWŚ.6220.3.14.2021 Wójt Gminy Żelazków podjął zawieszone w dniu 17 listopada 2021 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie istniejącej hali magazynowej przechowalni warzyw i owoców wraz z budową budynku mroźni w dwóch etapach z placem manewrowym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 25/1, 25/2 i 214 w miejscowości Borków Stary, gm. Żelazków”, z uwagi na przedłożenie przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-04-04
Publikujący B. Kot - admin 2022-04-04 14:41
POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 105 §1 w związku z art. 126 i art. 106 § 1 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) po rozpatrzeniu pisma Wójta Gminy Żelazków, znak IWŚ.6220.1.4.2022 z dnia 11.03.2022 r. (otrzymano 14.03.2022 r.) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Nawadnianie upraw polowych o powierzchni 8,4931 ha” na działkach nr 18, 56, obręb Ilno i nr 51, obręb Skarszew postanawia umorzyć w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Postanowienie - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2022-03-24
Publikujący B. Kot - admin 2022-03-29 09:32
OPINIA

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: „Nawadnianie upraw polowych o powierzchni 8,4931 ha” na środowisko i wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
1. nawadnianie za pomocą deszczowni wodą pobraną ze studni prowadzić:
- na obszarze o powierzchni do 8,4931 ha;
- wyłącznie w okresie od 15 kwietnia do 15 września;
- poza okresem największego nasłonecznienia.

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-03-25
Publikujący B. Kot - admin 2022-03-29 09:23
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania


 
Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że na wniosek z dnia 9 marca 2022 r., Pana Stanisława Gąsiora zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Nawadnianie upraw polowych o powierzchni 8,4931 ha, przewidzianego do realizacji na działkach 18, 56 obręb Ilno i 51 obręb Skarszew

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2022-03-11
Publikujący B. Kot - admin 2022-03-11 13:49
Obwieszczenie Starosty Kaliskiego

 
zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2022 r. wydane zostało przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowienie znak WOO-I.4222.1.2021.BR.5 w sprawie uzgodnienia po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie ubojni drobiu wraz z infrastrukturą w zabudowie produkcyjnej, składowej i magazynowej. Roboty budowlane realizowane będą na działkach ewidencyjnych nr 4,/ , (obręb  Dębe)

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2022-03-08
Publikujący B. Kot - admin 2022-03-08 10:42
Obwieszczenie
Starosty Kaliskiego

zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przed udzieleniem pozwolenia na budowę

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-12-30
Publikujący B. Kot - admin 2021-12-30 13:56
Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Wykonanie urządzeń wodnych poprzez:
1.1. Budowę nowoprojektowanego wylotu nr 1 wód opadowych i roztopowych do istniejącego zbiornika małej retencji o parametrach:
- średnica rury wylotowej: Ø400 mm,
- rzędna dna wylotu: 129,80 m n.p.m.,
- współrzędne proj. wylotu: X=5741539,42 Y=6513717,80, na terenie dz. nr 31/9 (obręb 0005 Dębe),
1.2. Budowę nowoprojektowanego wylotu nr 2 wód opadowych i roztopowych do istniejącego zbiornika małej retencji o parametrach:
- średnica rury wylotowej: Ø400 mm,
- rzędna dna wylotu: 129,30 m n.p.m.,
- współrzędne proj. wylotu: X=5741539,30 Y=6513720,36 na terenie dz. nr 31/9 (obręb 0005 Dębe),
1.3. Budowę nowoprojektowanego wylotu nr 3 wód opadowych i roztopowych do istniejącego zbiornika małej retencji o parametrach:
- średnica rury wylotowej: Ø160 mm,
- rzędna dna wylotu: 130,00 m n.p.m.,
- współrzędne proj. wylotu: X=5741537,95 Y=6513728,64 na terenie dz. nr 31/10 (obręb 0005 Dębe),

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-12-03
Publikujący B. Kot - admin 2021-12-08 14:47
OBWIESZCZENIE

 
Na podstawie art. 49 § 1 oraz 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.)- Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu informuje, że w dniu 19 listopada 2021 r. wniesiono odwołanie dotyczące decyzji- pozwolenia wodnoprawnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego-  zbiornika wodnego zlokalizowanego na dz. nr 149, obręb Borków Stary, gm. Żelazków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie.


Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-12-03
Publikujący B. Kot - admin 2021-12-08 14:43
Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 
Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Kaliskiego znak OS.6223-62/06 z dnia 19.12.2006 r. na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych dla potrzeb własnego gospodarstwa (nawadnianie upraw szklarniowych) w m. Russów, gm. Żelazków pow. kaliski, woj. wlkp., w ilości Q max godz. = 15,00 m3/godz., Q śr. dob. = 72,00 m3/dobę, Q max roczne= 26280,00 m3/rok.

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-12-04
Publikujący B. Kot - admin 2021-12-08 14:39
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE 
o wydaniu decyzji 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm. - zwanej dalej ustawą ooś) oraz  art.  49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 – zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam strony postępowania
oraz
podaję do publicznej wiadomości informację,

o  wydaniu  przez  Wójta  Gminy  Żelazków  w dniu  7  grudnia  2021  r.  decyzji  znak: IWŚ.6220.10.6.2021  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  pn.: Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód poziemnych oraz pobór wód podziemnych z  utworów  górno  kredowych  w  ilości  do  20  m3/h  na  potrzeby  nawadniania  upraw w tunelach foliowych”, przewidzianego do realizacji na działce 103/4 obręb Florentyna

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2021-12-07
Publikujący B. Kot - admin 2021-12-08 09:40
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.) - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu informuje, że w dniu 1 grudnia 2021 r. po rozpatrzeniu wniosku została wydana decyzja pozwolenie wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych – studni głębinowej o głębokości 33,0 m p.p.t., w miejscowości Russów, na działce nr 238, obręb Russów, gmina Żelazków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-12-01
Publikujący B. Kot - admin 2021-12-06 15:15
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE 
o wydaniu decyzji 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm. - zwanej dalej ustawą ooś) oraz  art.  49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 – zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś
 
zawiadamiam strony postępowania
oraz
podaję do publicznej wiadomości informację,

o  wydaniu  przez  Wójta  Gminy  Żelazków  w dniu  30  listopad  2021  r.  decyzji  znak: IWŚ.6220.9.7.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie urządzenia  wodnego  –  ujęcia  wód  podziemnych  oraz  poboru  wód  podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 15 m3/h na potrzeby nawadniania upraw w tunelach”, przewidzianego do realizacji na działce 103/5 obręb Florentyna.

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłJustyna Kaczmarek2021-11-30
Publikujący B. Kot - admin 2021-11-30 13:14
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 30 czerwca 2022r. 11:49:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.