bip.gov.pl
Wynik ogłoszenia: Zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Żelazków z – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00384745/01 z dnia 2022-10-10
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Żelazków z – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.
 
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żelazków
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854932
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Żelazków138
1.5.2.) Miejscowość: Żelazków
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-817
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski
1.5.7.) Numer telefonu: 62 752 18 50
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zelazkow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zelazkow.pl/
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dc71da17-38dd-11ed-9171-f6b7c7d59353
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Żelazków z – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc71da17-38dd-11ed-9171-f6b7c7d59353
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00384745/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-10 12:50
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032043/07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.4 Zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Żelazków z – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356280/01
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 161216,23 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są następujące dostawy: Zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Żelazków z – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
4.5.3.) Główny kod CPV: 44482000-2 - Urządzenia przeciwpożarowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
44480000-8 - Różny sprzęt gaśniczy
35112000-2 - Sprzęt ratunkowy i awaryjny
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 198200,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 198200,00 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 198200,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Remiza 24 Sklep Pożarniczy s.c.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301746270
7.3.3) Ulica: 50
7.3.4) Miejscowość: Pólko
7.3.5) Kod pocztowy: 62-817
7.3.6.) Województwo: wielkopolskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-10
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 198200,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-24
 
Wójt Gminy Żelazków
/-/ Michał Kraszkiewicz
 


Data dodania: 2022-10-10 13:08

[powrot do treści ogłoszenia]
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 250.84 KbPlik pdf
2. Informacja z otwarcia ofert 304.56 KbPlik pdf
3. Odpowiedzi na pytania do SWZ 684.80 KbPlik pdf
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu 350.89 KbPlik pdf
Wygenerowano: 31 stycznia 2023r. 17:38:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.