bip.gov.pl
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żelazków , 138, 62-817 Żelazków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 76-91-008, faks 0-62 76-91-008.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zelazkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Gminy Żelazków doposażenia oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Goliszewie , Skarszewie , Dębem , Russowie i filii w Kokaninie , na terenie gminy Żelazków . W ramach zamówienia w w/w placówkach należy wykonać zakup i montaż m.in.: 1. Szkoła Podstawowa w Goliszewie : - doposażenia placu zabaw - wyposażenia toalet; - wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach; - wyposażenia kuchni; -wyposażenia szatni; - mebli i wyposażenia; - wyposażenia wypoczynkowego; - zabawek i pomocy dydaktycznych; - artykułów plastycznych; - wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi; - sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem, kserokopiarki i programu zarządzania placówką. 2. Szkoła Podstawowa w Skarszewie : - doposażenia placu zabaw - wyposażenia toalet; - wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach; - wyposażenia kuchni; -wyposażenia szatni; - mebli i wyposażenia; - wyposażenia wypoczynkowego; - zabawek i pomocy dydaktycznych; - artykułów plastycznych; - sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem i kserokopiarki. 3. Szkoła Podstawowa w Dębem : - doposażenia placu zabaw - wyposażenia toalet; - wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach; - wyposażenia kuchni; - mebli i wyposażenia; - wyposażenia wypoczynkowego; - zabawek i pomocy dydaktycznych; - artykułów plastycznych; - wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi; - sprzętu ICT, audiowizualnego i tablic interaktywnych z oprogramowaniem. 4. Szkoła Podstawowa w Russowie - doposażenia placu zabaw - wyposażenia toalet; - wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach; - wyposażenia kuchni; - mebli i wyposażenia; - wyposażenia wypoczynkowego; - zabawek i pomocy dydaktycznych; - artykułów plastycznych; - wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi; - zabezpieczenie grzejników; - sprzętu ICT, audiowizualnego i tablic interaktywnych z oprogramowaniem. 5. Filia Szkoły Podstawowej w Russowie z siedzibą w Kokaninie - doposażenia placu zabaw - wyposażenia toalet; - wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach; - wyposażenia kuchni; - mebli i wyposażenia; - wyposażenia wypoczynkowego; - zabawek i pomocy dydaktycznych; - artykułów plastycznych; - wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi; - zabezpieczenie grzejników; - sprzętu ICT, audiowizualnego i tablic interaktywnych z oprogramowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem rodzajów i ilości poszczególnych asortymentów stanowiących przedmiot zamówienia zawarto w załącznikach nr: 6,7,8,9 i 10 do niniejszej SIWZ. Wszystkie materiały, urządzenia i przedmioty wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia winny być fabrycznie nowe (tzn. żadna część składająca się na dany materiał, urządzenie lub przedmiot nie może być wcześniej używana) oraz winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty itd. oraz być wprowadzone i dopuszczone do obrotu na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe terminy i godziny dostarczenia wyposażenia oraz jego montażu do poszczególnych placówek winny zostać uprzednio ustalone z Dyrektorami poszczególnych placówek, aby nie kolidowały z codzienną pracą szkół. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości: a) w przypadku materiałów, urządzeń i innych przedmiotów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia - na okres zgodny z gwarancją udzielaną przez producenta tych materiałów, urządzeń i przedmiotów; b) w przypadku prac montażowych - na okres 12 m-cy Użyte w załącznikach numer 6,7,8,9 i 10 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia symbole produktów, firm i ich znaki towarowe, należy traktować wyłącznie jako opis technologii i parametrów technicznych tych produktów. Wykonawcy mogą stosować produkty, materiały i technologie przy zachowaniu określonych parametrów. Przedmiot zamówienia zostanie dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Wszelkie działania związane z realizacją zamówienia powinny uwzględniać uregulowania dotyczące projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Wartość dostawy jest niższa od kwoty określonej w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust.8. ustawy Prawo zamówień publicznych..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.80.00.00-6, 44.81.20.00-0, 39.16.00.00-1, 39.16.10.00-8, 39.15.00.00-8, 37.53.52.00-9, 37.52.00.00-9, 30.19.00.00-7, 22.47.00.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 32.00.00.00-3, 32.32.00.00-2, 32.32.00.00-6, 39.51.44.00-2, 39.71.23.00-9, 39.14.40.00-3, 33.14.16.23-3, 35.11.13.20-4, 44.41.13.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od pobrania wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na podstawie złożonych oświadczeń
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na podstawie złożonych oświadczeń
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na podstawie złożonych oświadczeń
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na podstawie złożonych oświadczeń
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na podstawie złożonych oświadczeń

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz oferty załącznik nr 1 do SIWZ, zaakceptowany projekt umowy załącznik nr 2 do SIWZ, wykaz części zamówienia do powierzenia podwykonawcom- załącznik nr 11 do SIWZ Wypełnione załączniki do SIWZ nr 6,7,8,9,10

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin realizacji - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Powyższe postanowienie stanowi katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego do ich wprowadzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zelazkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Żelazków, Żelazków 138, 62-817 Żelazków, pok. nr 6..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Żelazków 138, pokój nr 10 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia zostanie dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ, załączniki nr 1 - 5 - otwórz
Załączniki nr 6 - 10  - otwórz
Załącznik nr 11 - otwórz

Wójt Gminy Żelazków
Sylwiusz Jakubowski

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-07-03
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-03 14:27
Wygenerowano: 04 grudnia 2022r. 18:59:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.