XML
POSTANOWIENIE - WOO-II.4220.45.2024.AON.5

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z 11 marca 2024 r. znak: IWŚ.6220.3.3.2024

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4596P na odcinku Florentyna – Boków Stary”, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, i wskazać na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

Treść postanowienia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2024-05-28
Publikujący B. Kot - admin 2024-05-29 15:15