XML
Informacja w sprawie zasad przyznawania stypendium uzdolnionym studentom kierunków dziennych szkół wyższych.

Program obejmuje studentów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce oraz znaczące osiągnięcia w dziedzinie: nauki, kultury, kultury fizycznej i sportu.

W ramach programu może zostać przyznane stypendium naukowe studentowi, spełniającemu co najmniej jeden z warunków:

- osiąga wysokie wyniki w nauce i uzyskał średnią ocen minimum 4,5

- jest laureatem olimpiad, konkursów,

- legitymuje się bardzo dobrymi osiągnięciami sportowymi lub artystycznymi na szczeblu co najmniej powiatowym.

Do wypełnionego wniosku należy załączyć zaświadczenie o wysokości osiągniętej przez studenta średniej ocen w bieżącym semestrze roku akademickiego wystawione przez uczelnię

 

Termin składania wniosków za I półrocze upływa  30 marca br.
Termin składania wniosków za II półrocze upływa  30 lipca br.

 

Gminny program wspierania edukacji - Uchwała nr XLII/315/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 2 września 2022 r. - otwórz

Wniosek o przyznanie Stypendium Gminy Żelazków - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarta Wawrzyniak2023-02-22
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-22 12:59