bip.gov.pl
Wynik ogłoszenia: Dostosowanie pomieszczeń w szkołach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Dostępna Szkoła"
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00214009/01 z dnia 2022-06-20
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Dostosowanie pomieszczeń w szkołach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Dostępna Szkoła"
 
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żelazków
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854932
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Żelazków138
1.5.2.) Miejscowość: Żelazków
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-817
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski
1.5.7.) Numer telefonu: 62 752 18 61
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zelazkow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zelazkow.pl/
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d5ea48c9-e17f-11ec-9a86-f6f4c648a056
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostosowanie pomieszczeń w szkołach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Dostępna Szkoła"
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5ea48c9-e17f-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00214009/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-20 11:21
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032043/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.9 Dostosowanie pomieszczeń w szkołach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Dostępna Szkoła"
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Tak
2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne.
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00188291/01
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 389776,42 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Część 1
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
W ramach tej części wykonywane będą roboty budowlane polegające na dostosowaniu łazienki oraz podjazdu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.5.5.) Wartość części: 45300 PLN
Część 2
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
W ramach tej części wykonywane będą roboty budowlane polegające na dostosowaniu wejścia i łazienek dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wymiana drzwi, parkietu na sali gimnastycznej oraz dostosowanie ciągów pieszych.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.5.5.) Wartość części: 146815 PLN
Część 3
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
W ramach tej części wykonywane będą roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń świetlicy, remoncie sanitariatu, montażu rolet zewnętrznych.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.5.5.) Wartość części: 113185 PLN
Część 4
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
W ramach tej części wykonywane będą roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń łazienki i Sali rewalidacyjnej, wykonanie chodnika, wymiana drzwi i oświetlenia w bibliotece, wymiana wykładziny na korytarzu.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.5.5.) Wartość części: 174125 PLN
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
Część 1
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego, tj. do 20.06.2022 r. do godz. 9.00 nie została złożona żadna oferta.
Wobec powyższego Zamawiający zobowiązany jest unieważnić niniejsze postępowanie.
Część 2
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego, tj. do 20.06.2022 r. do godz. 9.00 nie została złożona żadna oferta.
Wobec powyższego Zamawiający zobowiązany jest unieważnić niniejsze postępowanie.
Część 3
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego, tj. do 20.06.2022 r. do godz. 9.00 nie została złożona żadna oferta.
Wobec powyższego Zamawiający zobowiązany jest unieważnić niniejsze postępowanie.
Część 4
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego, tj. do 20.06.2022 r. do godz. 9.00 nie została złożona żadna oferta.
Wobec powyższego Zamawiający zobowiązany jest unieważnić niniejsze postępowanie.
 
wyznaczony do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Żelazków
/-/ Michał Kraszkiewicz


Data dodania: 2022-06-20 12:47

[powrot do treści ogłoszenia]
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 61.67 KbPlik pdf
2. Informacja z otwarcia ofert 51.64 KbPlik pdf
3. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania 64.82 KbPlik pdf
Wygenerowano: 25 lipca 2024r. 17:56:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.