bip.gov.pl
Odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

ZMIANY:
2023-12-22 10:12:48: Dodano wynik do przetargu
2023-12-05 11:17:04: Dodano plik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Więcej >>>
2023-11-27 10:30:50: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2023-11-27 10:03:17: Dodano plik Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf
2023-11-06 14:48:09: Dodano plik SWZ, Wzór umowy, SOPZ - po zmianach.zip
2023-11-06 14:46:54: Dodano plik Odpowiedzi na pytania do SWZ.pdf
Polska-Żelazków: Usługi związane z odpadami
2023/S 203-635942
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Żelazków
Krajowy numer identyfikacyjny: 9680861035
Adres pocztowy: Żelazków 138
Miejscowość: Żelazków
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 62-817
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Kiełbik
E-mail: przetargi@zelazkow.pl
Tel.: +48 627521871
Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bip.zelazkow.pl
 
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4ed4b3b6-6cca-11ee-9aa3-96d3b4440790
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Numer referencyjny: ZP.271.19.2023
II.1.2)
Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usług odbierania oraz transportu odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Żelazków.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Żelazków
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usług odbierania oraz transportu odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Żelazków.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pojazdy używane do celów realizacji zamówienia spełniają normę emisji spalin EURO 6 / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamówienie udzielane jest corocznie.
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku, gdy w okresie trwania umowy na skutek zwiększenia się ilości odbieranych i transportowanych odpadów zostanie osiągnięta kwota łącznej wartości umowy. Wówczas w razie skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego umowa będzie obowiązywać przy niezmienionym zakresie rzeczowym świadczonych usług oraz przy zachowaniu cen jednostkowych wskazanych w ofercie do końca okresu umownego albo do czasu wykorzystania maksymalnej wartości opcji – w zależności od tego co nastąpi wcześniej. Maksymalną wartość opcji Zamawiający określa na 20 % pierwotnej łącznej wartości umowy. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nastąpi poprzez złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wymagania formy i kwoty wniesienia wadium znajdują się w dokumentach zamówienia.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał następujący warunek, tj. wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1469) prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz w art. 50 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), obejmujący co najmniej rodzaje i kody odpadów komunalnych wymienionych w SWZ w Rozdziale VI.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada opłaconą polisę o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na ww. kwotę.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać główne usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wykonywane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, na minimalną wartość zamówienia 1.000.000,00 zł brutto, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonane należycie. W przypadku usług będących w trakcie realizacji Zamawiający będzie brał pod uwagę kwoty brutto odnoszące się do już wykonanych części umowy, wpisane do formularza „Doświadczenie zawodowe” stanowiącego załącznik do oferty.
Zapewnić dla celów realizacji zamówienia pojazdy spełniające co najmniej normę emisji spalin EURO 6.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z przednim załadunkiem - co najmniej 2 pojazdy;
Pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych - co najmniej 2 pojazdy;
Pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej - co najmniej 1 pojazd.
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Zamawiający określa warunki realizacji umowy w Załącznikach do SWZ a dokładniej w projekcie umowy.
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 205-585054
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/11/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/02/2024
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 27/11/2023
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Platforma e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl)
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Po upływie terminu składania ofert Zamawiający za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl) dokonuje czynności automatycznej deszyfracji ofert.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
IV kwartał 2024r.
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę wobec, którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587840Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom oraz innym podmiotom mającym interes w uzyskaniu zamówienia, którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/10/2023
 
SWZ i Załączniki - Otwórz
Wójt Gminy Żelazków
/-/ Michał Kraszkiewicz
Data składania ofert:
2023-11-27 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-11-27 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKiełbik Iwona 2023-10-20 09:16:00
PublikującyIwona Kiełbik 2023-10-20 09:16:00
Modyfikował(a) Iwona Kiełbik 2023-12-22 10:12:48
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Odpowiedzi na pytania do SWZ 2.29 MBPlik pdf
2. SWZ, Wzrór umowy, SOPZ - po zmianach 1.59 MBPlik zip
3. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 237.15 KbPlik pdf
4. Informacja z otwarcia ofert 309.39 KbPlik pdf
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 491.19 KbPlik pdf

Wygenerowano: 16 lipca 2024r. 02:02:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.