Zakup i montaż windy w Szkole Podstawowej w Dębem w ramach projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

ZMIANY:
2023-04-12 11:35:24: Unieważniono przetarg
                            
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00141173/01 z dnia 2023-03-17
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Roboty budowlane
Zakup i montaż windy w Szkole Podstawowej w Dębem w ramach projektu "Dostępna Szkoła"

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żelazków
1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854932
1.5.) Adres zamawiającego:
1.5.1.) Ulica: Żelazków138
1.5.2.) Miejscowość: Żelazków
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-817
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski
1.5.7.) Numer telefonu: 62 752 18 50
1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zelazkow.pl
1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zelazkow.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Nazwa zamówienia:
Zakup i montaż windy w Szkole Podstawowej w Dębem w ramach projektu "Dostępna Szkoła"
2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d9b6dcd7-c4c3-11ed-9355-06954b8c6cb9
2.3.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141173
2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
2.5.) Data ogłoszenia: 2023-03-17
2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak
2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00072941/03/P
2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.13 Zakup i montaż windy w Szkole Podstawowej w Dębem w ramach projektu "Dostępna Szkoła"
2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.11.) Nazwa projektu lub programu:
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje
społeczne.
SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
3.2.) Numer referencyjny: ZP.2741.8.2023
3.3.) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje Zakup i montaż windy w Szkole Podstawowej w Dębem w ramach projektu „Dostępna
szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz
otoczenia”.
3.10.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Zamawiający udziela zamówienia na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy, ponieważ w postępowaniu prowadzonym uprzednio w
trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty.
4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
ZP.271.2.2023
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):
INVEST LIFT sp. z o.o.
5.1.2.) Ulica: Bolesława Chrobrego 11B
5.1.3.) Miejscowość: Kalisz
5.1.4.) Kod pocztowy: 62-800
5.1.5.) Województwo: wielkopolskie
5.1.6.) Kraj: Polska
Wójt Gminy Żelazków
/-/ Michał Kraszkiewicz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKiełbik Iwona 2023-03-17 14:57:00
PublikującyIwona Kiełbik 2023-03-17 14:57:00
Modyfikował(a) Iwona Kiełbik 2023-04-12 11:35:24

Rejestr zmian