XML
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żelazków, 138, 62-817 Żelazków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 76-91-008, faks 0-62 76-91-008 , strona internetowa www.bip.zelazkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy, w obrębie administracyjnym Gminy Żelazków na rok 2016.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy, w obrębie administracyjnym Gminy Żelazków na rok 2016.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu
Powody zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki (podać uzasadnienie faktyczne i prawne): Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm. ) Zamawiający zamierza udzielić zamówienia z wolnej ręki, ponieważ usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych w obrębie administracyjnym Gminy Żelazków mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Właścicielem infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Żelazków jest firma Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. 62 - 800 Kalisz, ul. Wrocławska 70 A, z którym Zamawiający musi zawrzeć umowę na usługi oświetleniowe. W związku z tym należy stwierdzić, że tylko ta firma może świadczyć usługi oświetleniowe na obszarze Gminy Żelazków. Z uwagi na powyższe uzasadnione jest przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu udzielenia zamówienia na usługę oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych w obrębie administracyjnym Gminy Żelazków.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
  • Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., ul. Wrocławska 70A, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.
 Wójt Gminy Żelazków
Sylwiusz Jakubowski
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-11-26
Publikujący B. Kot - admin 2015-11-26 11:38