XML
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Żelazków

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 191126 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żelazków, 138, 62-817 Żelazków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 76-91-008, faks 0-62 76-91-008.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Żelazków realizowanych w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2015 r. do dnia 24.06.2016 r. w dni nauki szkolnej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie uczniom przewozu do placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych w okresie od dnia 01.09.2015 r. do dnia 24.06.2016 r. w dni nauki szkolnej CPV: 60100000-9 - usługi w zakresie transportu drogowego. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące placówki oświatowe: 1.Zespół Szkół w Russowie 2.Zespół Szkół w Żelazkowie 3.Szkoła Podstawowa w Skarszewie 4. Szkoła Podstawowa w Goliszewie 5. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dębem. Wykaz placówek oświatowych, prognozowana liczba uczniów w poszczególnych placówkach - stanowi załącznik nr 3.Trasy przebiegu kursów szkolnych - stanowi załącznik nr 1.Uczniów należy dowieźć na zajęcia co najmniej 15 minut przed ich rozpoczęciem. Czas dojazdu ucznia z domu do szkoły i z powrotem nie może przekroczyć 1h w każdą stronę. Wykonawca zapewnia opiekę w czasie przewozu uczniów. Szczegółowa, imienna liczba uczniów dla których zostaną zakupione bilety (w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe) będzie podawana do wiadomości Wykonawcy przez Dyrektorów szkół przed rozpoczęciem każdego miesiąca. Ilość kupowanych biletów miesięcznych w okresie realizacji zamówienia może ulec zmianie, o czym Dyrektor szkoły powiadomi Wykonawcę. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów - Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym i na podstawie list uczniów z poszczególnych szkół podanych przez Dyrektora szkoły. Zamawiający zastrzega możliwe odstępstwa od podanego harmonogramu przewozów uzależnione od zmiany planów lekcji, ilości dzieci, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowywania dni wolnych, etc. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował autobusami z ilością miejsc w pojazdach lub odpowiednią ilością autobusów, zapewniających dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach w wyznaczonych godzinach. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa, odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC I NW oraz aktualne badania techniczne. Wykonawca musi posiadać zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na trasach, które przewidują zatrzymywanie się autobusów na przystankach podanych przez Zamawiającego w zał. nr 1 do SIWZ w przedziale czasowym określonym przez Zamawiającego. Jeżeli w dniu składania ofert Wykonawca nie posiada w/w zezwoleń lub posiadane zezwolenia muszą zostać dostosowane do wymagań Zamawiającego ( zmiany wcześniej zatwierdzonych rozkładów jazdy), Wykonawca z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia, zobowiązany będzie do uzyskania zmiany takich zezwoleń przed początkiem roku szkolnego 2015/2016. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. o.o., ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 223577,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 239844,11

  • Oferta z najniższą ceną: 239844,11 / Oferta z najwyższą ceną: 239844,11

  • Waluta: PLN.


Wójt Gminy Żelazków
Sylwiusz Jakubowski

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-08-31
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-31 12:00