bip.gov.pl
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Doposażenie jednostki OSP w Tykadłowie poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 190440 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żelazków, 138, 62-817 Żelazków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 76-91-008, faks 0-62 76-91-008.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie jednostki OSP w Tykadłowie poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z dodatkowym osprzętem.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego z rocznika 2015 ciężkiego pojazdu strażackiego dla OSP Tykadłów. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: Doposażenie jednostki OSP w Tykadłowie poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z dodatkowym osprzętem, Przedmiot zamówienia: dostawa Wspólny Słownik Zamówień: CPV 34.14.42.10-3 wozy strażackie Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze Działania 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego Schematu VI. Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym opis minimalnych wymagań techniczno-użytkowych samochodu zawarty jest w załączniku Nr 8 do SIWZ Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 1137 z późn zm). Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania(t.j. Dz. U. nr 143 poz. 1002). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia aktualnego świadectwa dopuszczenia. Zamawiający informuje, że wskazane w SIWZ i jej załącznikach ewentualne typy i symbole materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. mają charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. Minimalne wymogi i parametry określone zostały w załączniku Nr 8 SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie wykazanie materiałów i urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania materiałów i urządzeń wymienionych w dokumentacji przetargowej. Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia minimum 4 osób ze strony Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego pojazdu w dniu odbioru lub podczas inspekcji produkcyjnej bez dodatkowych kosztów. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, określenia ceny zamówienia i podpisania umowy tj. szczegółowo zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wymagania dotyczące gwarancji Gwarancja na przedmiot (z wyposażeniem) zamówienia minimum na okres 24 miesiące od daty podpisania przez Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru faktycznego samochodu. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze Działania 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego Schematu VI. Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 796791,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 795000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 795000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 795000,00
  • Waluta: PLN.

Wójt Gminy Żelazków
Sylwiusz Jakubowski

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-08-19
Publikujący B. Kot - admin 2015-08-19 14:44
Wygenerowano: 04 grudnia 2022r. 20:36:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.