XML
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 165640 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żelazków, 138, 62-817 Żelazków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 76-91-008, faks 0-62 76-91-008.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Gminy Żelazków doposażenia oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Goliszewie , Skarszewie , Dębem , Russowie i filii w Kokaninie , na terenie gminy Żelazków . W ramach zamówienia w w/w placówkach należy wykonać zakup i montaż m.in.: 1. Szkoła Podstawowa w Goliszewie : - doposażenia placu zabaw - wyposażenia toalet; - wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach; - wyposażenia kuchni; -wyposażenia szatni; - mebli i wyposażenia; - wyposażenia wypoczynkowego; - zabawek i pomocy dydaktycznych; - artykułów plastycznych; - wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi; - sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem, kserokopiarki i programu zarządzania placówką. 2. Szkoła Podstawowa w Skarszewie : - doposażenia placu zabaw - wyposażenia toalet; - wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach; - wyposażenia kuchni; -wyposażenia szatni; - mebli i wyposażenia; - wyposażenia wypoczynkowego; - zabawek i pomocy dydaktycznych; - artykułów plastycznych; - sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem i kserokopiarki. 3. Szkoła Podstawowa w Dębem : - doposażenia placu zabaw - wyposażenia toalet; - wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach; - wyposażenia kuchni; - mebli i wyposażenia; - wyposażenia wypoczynkowego; - zabawek i pomocy dydaktycznych; - artykułów plastycznych; - wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi; - sprzętu ICT, audiowizualnego i tablic interaktywnych z oprogramowaniem. 4. Szkoła Podstawowa w Russowie - doposażenia placu zabaw - wyposażenia toalet; - wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach; - wyposażenia kuchni; - mebli i wyposażenia; - wyposażenia wypoczynkowego; - zabawek i pomocy dydaktycznych; - artykułów plastycznych; - wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi; - zabezpieczenie grzejników; - sprzętu ICT, audiowizualnego i tablic interaktywnych z oprogramowaniem. 5. Filia Szkoły Podstawowej w Russowie z siedzibą w Kokaninie - doposażenia placu zabaw - wyposażenia toalet; - wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach; - wyposażenia kuchni; - mebli i wyposażenia; - wyposażenia wypoczynkowego; - zabawek i pomocy dydaktycznych; - artykułów plastycznych; - wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi; - zabezpieczenie grzejników; - sprzętu ICT, audiowizualnego i tablic interaktywnych z oprogramowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem rodzajów i ilości poszczególnych asortymentów stanowiących przedmiot zamówienia zawarto w załącznikach nr: 6,7,8,9 i 10 do niniejszej SIWZ. Wszystkie materiały, urządzenia i przedmioty wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia winny być fabrycznie nowe (tzn. żadna część składająca się na dany materiał, urządzenie lub przedmiot nie może być wcześniej używana) oraz winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty itd. oraz być wprowadzone i dopuszczone do obrotu na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe terminy i godziny dostarczenia wyposażenia oraz jego montażu do poszczególnych placówek winny zostać uprzednio ustalone z Dyrektorami poszczególnych placówek, aby nie kolidowały z codzienną pracą szkół. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości: a) w przypadku materiałów, urządzeń i innych przedmiotów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia - na okres zgodny z gwarancją udzielaną przez producenta tych materiałów, urządzeń i przedmiotów; b) w przypadku prac montażowych - na okres 12 m-cy Użyte w załącznikach numer 6,7,8,9 i 10 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia symbole produktów, firm i ich znaki towarowe, należy traktować wyłącznie jako opis technologii i parametrów technicznych tych produktów. Wykonawcy mogą stosować produkty, materiały i technologie przy zachowaniu określonych parametrów. Przedmiot zamówienia zostanie dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Wszelkie działania związane z realizacją zamówienia powinny uwzględniać uregulowania dotyczące projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Wartość dostawy jest niższa od kwoty określonej w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust.8. ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.80.00.00-6, 44.81.20.00-0, 39.16.00.00-1, 39.16.10.00-8, 39.15.00.00-8, 37.53.52.00-9, 37.52.00.00-9, 30.19.00.00-7, 22.47.00.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 32.00.00.00-3, 32.32.00.00-2, 32.32.00.00-6, 39.51.44.00-2, 39.71.23.00-9, 39.14.40.00-3, 33.14.16.23-3, 35.11.13.20-4, 44.41.13.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przedmiot zamówienia zostanie dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 338768,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 320851,79
  • Oferta z najniższą ceną: 320851,79 / Oferta z najwyższą ceną: 332985,85
  • Waluta: PLN.


Wójt Gminy Żelazków
Sylwiusz Jakubowski

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-07-30
Publikujący B. Kot - admin 2015-07-30 14:58