XML
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Organizacja wypoczynku letniego nad Morzem Bałtyckim

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 74655 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żelazków, 138, 62-817 Żelazków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 76-91-008, faks 0-62 76-91-008.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wypoczynku letniego nad Morzem Bałtyckim, w formie kolonijnej dla 100 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żelazków w okresie wakacji 2015 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Organizacja wypoczynku letniego nad Morzem Bałtyckim, w formie kolonijnej dla 100 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żelazków w okresie wakacji 2015 r., w tym: - z rodzin najbiedniejszych, - z rodzin z problemem alkoholowym Rodzaj zamówienia: usługi. Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu wypoczynku letniego nad Morzem Bałtyckim, w formie kolonijnej dla100 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żelazków w okresie wakacji 2015 r. Miejsce kolonii: Morze Bałtyckie. Odległość miejsca zakwaterowania uczestników (budynku) od linii brzegowej morza maksymalnie 350 metrów. Wielkość zamówienia: dla 100 osób w jednym 14 - dniowym turnusie. Pobyt uczestników w ośrodku wypoczynkowym obejmie pełne 14 dni, w tym 13 noclegów . Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników kolonii, przy czym prognozowaną liczbę poda Wykonawcy w terminie 14 dni przed rozpoczęciem turnusu, natomiast rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznej liczby dzieci uczestniczącej w kolonii letniej. Wartością zamówienia będzie iloczyn liczby dzieci faktycznie uczestniczących w wypoczynku i podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny jednego skierowania kolonijnego brutto. Uczestnicy: dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat - uczniowie szkół podstawowych i uczniowie gimnazjum. Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja ). Pierwszy posiłek -obiadokolacja, ostatni posiłek - śniadanie. Podczas pobytu na kolonii uczestnicy wypoczynku muszą mieć stały dostęp do napojów. Zakwaterowanie: Obiekt murowany z liczbą miejsc umożliwiającym zakwaterowanie jednorazowo dla 100 osób, pokoje 3-6 osobowe, z pojedynczymi tapczanikami, wyposażone w węzeł sanitarny, nie dopuszcza się używania tzw. dostawek jak również zakwaterowania dzieci w namiotach i domkach campingowych, pokoje muszą być wyposażone w szafy, szafki, półki, wieszaki i inne sprzęty umożliwiające rozpakowanie bagażu przez każde dziecko oraz stół i krzesła w liczbie odpowiadającej liczbie zakwaterowanych, pokoje i łazienki muszą być czyste i estetyczne, ciepła woda dostępna 24 godz./ dobę, obiekt kolonijny powinien być ogrodzony i oświetlony. Na terenie obiektu winna znajdować się stołówka i świetlica. Program kulturalno - sportowy : - organizacja co najmniej jednej całodniowej wycieczki autokarowej z licencjonowanym przewodnikiem do atrakcyjnej miejscowości pod względem turystycznym, kulturalnym, przyrodniczym z zapewnieniem opłacenia wszystkich biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, - organizacja co najmniej czterech dyskotek, - organizacja co najmniej dwóch ognisk z pieczeniem kiełbasek, - organizacja zajęć z zawodów sportowych, - rejs statkiem po morzu, - zapewnienie sprzętu sportowo-rekreacyjnego : tj. piłek : futbolowych, do siatkówki, do koszykówki, rakiet do badmintona, skakanek, gier świetlicowych / szachy, warcaby, inne gry planszowe, w miarę możliwości stół do tenisa stołowego z rakietkami, siatka z kompletem piłek/. Program terapeutyczny : dostosowany do potrzeb uczestników obozu i określony po dokonaniu naboru. Inne wymagania: Wykonawca zamówienia musi: - dowieźć dzieci autokarami wyposażonymi w klimatyzację na miejsce kolonii i z powrotem z miejscowości, która jest siedzibą Zamawiającego, pod opieką pedagogiczną wychowawców, - zapewnić suchy prowiant i napoje podczas powrotu dzieci z kolonii do domu, - nie pobierać żadnych opłat od uczestników kolonii, - zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnikom na czas przejazdu i pobytu dzieci na kolonii, - zapewnić bezpłatną opiekę medyczną, lekarsko - pielęgniarską uczestnikom kolonii, - zapewnić bezpłatny dostęp uczestników kolonii do obiektów sportowych i kąpielisk, - zapewnić bezpłatny wstęp do zwiedzanych w czasie wycieczek obiektów oraz autokar w przypadku konieczności dowozu dzieci, - zapewnić organizację kolonii oraz kadrę pedagogiczną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r., w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ( Dz. U. Nr 12 poz. 67 ze zmianami), - zapewnić warunki bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących w tej mierze przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestników kolonii. Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.24.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • POLTUR POLSKA Sp. z o.o., ul. Prosta 53, 65-783 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 49500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 895,00
  • Oferta z najniższą ceną: 895,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1324,00
  • Waluta: PLN.

Wójt Gminy Żelazków
Sylwiusz Jakubowski

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-06-30
Publikujący B. Kot - admin 2015-06-30 15:02