bip.gov.pl
Informacje dla wyborców

 

 

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi  na dzień 9 października 2011 r.  Wójt Gminy Żelazków informuje:

 

Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Spis wyborców służy do przeprowadzenia głosowania w wyborach, które zostały zarządzone. Spis wyborców sporządza się w urzędzie gminy na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony.

Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu na pisemny wniosek złożony w tut. Urzędzie Gminy – Biuro Ewidencji Ludności, I piętro pok. Nr 14 w dniach od 19.09.2011 r. do 30.09.2011 r.- w godzinach od 7.30 do 15.30

 

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Na żądanie wyborcy zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów urząd gminy, który sporządził spis wyborców, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania, opatruje je numerem i wpisuje do ewidencji wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania.

Przed sporządzeniem spisu wyborców zaświadczenia o prawie do głosowania urząd gminy wydaje na podstawie rejestru wyborców. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim. Zaświadczenia o prawie do głosowania urząd gminy wydaje do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej.
Zaświadczenia o prawie do głosowania są wydawane do dnia 07.10.2011 r.
w Urzędzie Gminy Żelazków – Biuro Ewidencji Ludności – I piętro, pokój 14.

 

Dopisanie wyborcy do spisu wyborców na wniosek

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborca nigdzie niezamieszkały w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców można składać do dnia 04.10.2011 r. w Urzędzie Gminy Żelazków– Biuro Ewidencji Ludności – I piętro, pokój 14.

 

Wyborca niepełnosprawny, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, w których znajdują się lokale, dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

Wnioski o dopisanie do spisu wyborcy niepełnosprawni, w wybranym przez nich obwodzie, mogą składać do dnia 25.09.2011 r. w Urzędzie Gminy Żelazków – Biuro Ewidencji Ludności – I piętro, pokój 14.

 

Akty pełnomocnictwa

Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach. Przepis stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,

  2. pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem,

  3. kopię zaświadczenia o prawie do głosowania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów.
Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa można składać do dnia 29.09.2011r. w Urzędzie Gminy Żelazków – Biuro Ewidencji Ludności – I piętro, pokój 14.

 

Wyborcy niepełnosprawni mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 18 09.2011r.

Szczegółowe informacje odnośnie spisów wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania, dopisania do spisu na wniosek, aktów pełnomocnictwa i głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Gminy Żelazków – Biuro Ewidencji Ludności – I piętro, pokój 14 oraz pod numerem telefonów 62 769 10 41, 62 752 18 54.

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłIzabela Nowak2011-09-13
Publikujący -
Wygenerowano: 27 stycznia 2023r. 06:43:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.