XML
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu

KOMUNIKAT

Komisarza Wyborczego w Kaliszu
z dnia 22 kwietnia 2009 r.


W związku z zarządzonymi na dzień 21 czerwca 2009 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Żelazków w okręgu wyborczym Nr 6, Komisarz Wyborczy w Kaliszu

podaje do publicznej wiadomości,

że przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych i zgłoszenia do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie.

Zawiadomienia i zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie Komisarza Wyborczego w Kaliszu ul. Staszica 47A w godzinach urzędowania Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu od 730 do 1530 w dni robocze.
Ostateczny termin przyjmowania zawiadomień i zgłoszeń upływa 4 maja 2009 r.

Sposób zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych oraz wzory wymaganych dokumentów określa informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2006 r. o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów samorządu terytorialnego.

Sposób zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych oraz wzory wymaganych dokumentów określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy (M.P. Nr 61, poz. 641 i Nr 68, poz. 701 oraz z 2007 r. Nr 5, poz. 67).

Informacja i uchwała są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl. Można je również uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Żelazkowie oraz w Krajowym Biurze Wyborczym Delegaturze w Kaliszu ul. Staszica 47A, wejście B.

 


/-/ Wojciech Vogt

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2009-04-22
Publikujący -