XML
Postanowienie RDOŚ

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1, pkt 1, ust. 3, ust. 4 oraz ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 106 § 1, § 2 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z. 2016 r. poz., 23 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Żelazków z 20.03.2017 r., znak: IWŚ.6220.13.11.2016, w oparciu o przedstawiony raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzony w lutym 2017 r. przez mgr. Mieszka Pancewicza i uzupełnienie do raportu z 6.05.2017 r. (data wpływu: 11.05.2017 r.)

postanawiam

uzgodnić w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu JAKO Sp. z o.o. o obiekty produkcyjne (browar) i magazynowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na dz. nr ewid. 104/4, 102/1 (planowana rozbudowa) oraz 105/1, 105/3, 108, 109 (istniejący zakład), obręb 0012 Kokanin, gmina Żelazków.


Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2017-06-09
Publikujący B. Kot - admin 2017-06-14 14:51