XML
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (na okres od 01.07.2020 do 31.07.2020)
Ogłoszenie nr 550119351-N-2020 z dnia 03-07-2020 r.
Żelazków: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żelazków, Krajowy numer identyfikacyjny 25085493200000, ul. -  138, 62-817  Żelazków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-62 76-91-008, e-mail ug@zelazkow.pl, faks 0-62 76-91-008.
Adres strony internetowej (url): www.bip.zelazkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Numer referencyjny  ZP271.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego
 
II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Żelazków. 2. Szczegółowy zakres usług określają stanowiące Załączniki SIWZ. 3. Zamawiający wymaga między innymi, aby Wykonawca: *utworzył i prowadził na terenie Gminy Żelazków stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zapewniający w łatwy sposób dostęp dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, komunalne odpady niebezpieczne, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; *zapewnił dla nieruchomości jednorodzinnych: pojemniki na odpady zmieszane, pojemniki na odpady ulegające biodegradacji (w tym bioodpady), worki do selektywnej zbiórki odpadów, w tym: 1/ papier, 2/ szkło, 3/ metale i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe o pojemności 120 l każdy wraz ze stojakami (pojedynczymi lub 3-komorowymi); *zapewnił dla nieruchomości wielorodzinnych: pojemniki/kontenery na odpady zmieszane, pojemniki/kontenery do selektywnej zbiórki odpadów, w tym 1/ papier, 2/ szkło, 3/ metale i tworzywa sztuczne, 4/ odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady, zabezpieczone przed: wpływem warunków atmosferycznych, rozsypaniem i opróżnianiem przez podmioty (osoby) inne niż Wykonawca; pojemniki do selektywnej zbiórki powinny być wyposażone w odpowiednie otwory wrzutowe w zależności od rodzaju odpadów; *przekazywał bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady przyjętych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; *sporządzał roczne sprawozdania, zawierające informacje o masie poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych zgodnie z art. 9na ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2019 poz. 2010 ze zmianami) i przekazywał je Wójtowi Gminy Żelazków: za rok 2020 w terminie do 31 stycznia 2021 r., -Wymagania ogólne dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (stacjonarny): *ma spełniać wymagania wynikające z przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bhp i ppoż; *powinien być umiejscowiony na terenie jednej z miejscowości położonych na terenie Gminy Żelazków; *powinien być umiejscowiony w odpowiedniej lokalizacji, która umożliwia dojazd dla wszystkich mieszkańców Gminy Żelazków; *powinien być wyposażony w odpowiednie pojemniki i kontenery przystosowane do przyjmowania odpadów zebranych selektywnie, zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych; *powinien być czynny jeden dzień w tygodniu (sobota) w godzinach 800 – 1300; *do PSZOK – powinny być przywożone odpady, które nie są odbierane bezpośrednio z posesji; *powinien być dostosowany do przyjmowania odpadów zebranych selektywnie takich jak: -papier, -metale, -tworzywa sztuczne, -szkło, -odpady opakowaniowe wielomateriałowe, -bioodpady, -odpady niebezpieczne, -przeterminowane leki i chemikalia, -odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, -zużyte baterie i akumulatory, -zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, -komunalne odpady niebezpieczne, -meble (do 5 szt. jednorazowo - dwa razy w ciągu roku), -odpady wielkogabarytowe (do 5 szt. jednorazowo - dwa razy w ciągu roku), -zużyte opony (do 4 szt. jednorazowo - dwa razy w ciągu roku), -oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (do 100 kg jednorazowo, w przypadku odpadów lekkich, objętościowo max do 480 l - dwa razy w ciągu roku); *powinien być odpowiednio oznakowany (umieszczona tablica w widocznym miejscu powinna zawierać nazwę PSZOK, nazwę i dane teleadresowe Wykonawcy prowadzącego PSZOK, wykaz przyjmowanych odpadów oraz czas pracy PSZOK); *ww. odpady powinny być przyjmowane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Żelazków w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (po okazaniu dokumentu potwierdzającego ich zamieszkanie na terenie Gminy Żelazków);* Wykonawca lub podwykonawca obowiązany jest do prowadzenia rejestru nieruchomości zamieszkałych i ewidencji przyjmowanych z tych posesji odpadów (w tym: określenie ilości, rodzaju odpadów oraz legitymowania właścicieli nieruchomości); *Wykonawca lub podwykonawca obowiązany jest do wystawienia kwitu odbioru odpadów; *Transport odpadów do PSZOK-a mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
90513100-7,
90510000-5,
90514000-3,
90512000-9
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający zamierza udzielić zamówienia z wolnej ręki, ponieważ w prowadzonym wcześniej zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. Po analizie możliwości finansowych Zamawiający stwierdził, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną. Do czasu ogłoszenia i zakończenia kolejnego postępowania konkurencyjnego przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w formie przetargu nieograniczonego w celu zapewnienia ciągłości, trwałości i nieprzerwalności odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Żelazków, których zaleganie skutkować może powstaniem zagrożenia epidemiologicznego, możliwe jest zastosowanie przez Gminę trybu udzielenia zamówienia przewidzianego w art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy prawo zamówień publicznych. Jak wynika z treści przepisu zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki powinno służyć wyłącznie do przeciwdziałania lub do usunięcia skutków nieprzewidywalnej sytuacji, która nie była przez zamawiającego zawiniona, i której nie mógł on przeciwdziałać, a z powodu zaistnienia której zamawiający staje przed koniecznością natychmiastowego wykonania określonego rodzaju zamówienia.
 
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum 62-800 Kalisz, ul. Zjazd 23 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna - Partner Konsorcjum 62-800 Kalisz, ul. Bażancia 1a,  ,  Niedźwiady 38,  62-800,  Kalisz,  kraj/woj. wielkopolskie
 
Wójt Gminy Żelazków
Sylwiusz Jakubowski

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Plik doc 19.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja do Spraw Referendum2020-07-03
Publikujący B. Kot - admin 2020-07-03 15:06
Modyfikacja B. Kot - admin 2020-07-03 15:08