bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

                                                                                                        Żelazków dn. 23.03.2015r.

ZP271.3 - 10.2015

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z termomodernizacją budynku SUW w miejscowości Michałów.

 

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

W związku ze złożonym pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zmianami) przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi :

 

Pytanie 1:

Specyfikacja Techniczna  i Opis Techniczny zakłada zamontowanie pompy głębinowej na głębokości 65 m na rurach ze stali nierdzewnej.  kosztorys w poz. 6.1 i 7.1 zakłada rury ocynkowane  Ø 80 kołnierzowe. Pompa głębinowa o mocy 3,0 kW i wydajności 15 m3/h posiada możliwość wysokości podnoszenia 38,8 m.

Prosimy o przeanalizowanie zamontowania jej na głębokość 65 m i potrzebie zastosowania rur pompowych ze stali nierdzewnej.

Ad. 1

Zastosować rury stalowe ocynkowane, zamontowanie pompy zgodnie z dokumentacją.

 

                                                                                                                 Z poważaniem:
z up. Wójta
Kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego, Komunikacji,
Inwestycji i Funduszy Pomocowych
Dawid Żabiński

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-03-23
Publikujący B. Kot - admin 2015-03-23 11:24

Żelazków , 23.03.2015 r.

UZUPEŁNIENIE DO SIWZ

Wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Janków

ZP 271.2.2015

 

Dotyczy:   Przetargu nieograniczonego na wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Janków.

Gmina Żelazków informuje, że wprowadza zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia numer ZP271.202015 z dnia 13.03.2015 roku.

W załączniku nr 9 do SIWZ został mylnie załączony projekt umowy zał. nr 8, a powinien być wykaz części zamówienia do powierzenia podwykonawcom.

Niniejsze wyjaśnienie jest wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Do oferty należy dołączyć wykaz części zamówienia do powierzenia podwykonawcom , który stanowi załącznik numer 9 jako obowiązujący do oferty .

Załączniki:

1 szt. – wykaz części zamówienia do powierzenia podwykonawcom - otwórz

                                                                                                                   Z poważaniem:
z up. Wójta
Kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego, Komunikacji,
Inwestycji i Funduszy Pomocowych
Dawid Żabiński

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-03-23
Publikujący B. Kot - admin 2015-03-23 11:44

                                                                                                        Żelazków dn. 23.03.2015r.

ZP271.3 - 14.2015

                                                         

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z termomodernizacją budynku SUW w miejscowości Michałów.

                                                        ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

W związku ze złożonym pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zmianami) przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi :

Pytanie 1:

Jaka grubość papy nawierzchniowej i podkładowej.

Ad. 1

Papa termozgrzewalna  nawierzchniowego krycia PV 250-S-52

Papa termozgrzewalna podkładowa PV200-S-35

Pytanie 2.

Jaka grupa kolorów tynku elewacyjnego.

Ad. 2

Kolor jasny grupa I i II – odcień do uzgodnienia z inwestorem

                                                                                                                 Z poważaniem:
                                                                                                           z up. Wójta
                                                                              Kierownik Referatu
                                                                                Planowania Przestrzennego, Komunikacji,
                                                                           Inwestycji i Funduszy Pomocowych
                                                                         Dawid Żabiński

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-03-23
Publikujący B. Kot - admin 2015-03-23 13:13

 

 

Żelazków: Wykonania ujęcia wód podziemnych w miejscowości Janków
Numer ogłoszenia: 35821 - 2015; data zamieszczenia: 13.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-03-13
Publikujący B. Kot - admin 2015-03-13 13:52

 

Żelazków: Wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z termomodernizacja budynku SUW w m. Michałów
Numer ogłoszenia: 35943 - 2015; data zamieszczenia: 13.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-03-13
Publikujący B. Kot - admin 2015-03-13 14:54

Żelazków: Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy, w obrębie administracyjnym Gminy Żelazków na rok 2015
Numer ogłoszenia: 5453 - 2015; data zamieszczenia: 14.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żelazków, 138, 62-817 Żelazków, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 76-91-008, faks 0-62 76-91-008.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy, w obrębie administracyjnym Gminy Żelazków na rok 2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy, w obrębie administracyjnym Gminy Żelazków na rok 2015.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.01.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., ul. wrocławska 70A, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 353139,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 390000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 390000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 390000,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Powody zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki (podać uzasadnienie faktyczne i prawne): Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm. ) Zamawiający udzielił zamówienia z wolnej ręki, ponieważ usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych w obrębie administracyjnym Gminy Żelazków mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Właścicielem infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Żelazków jest firma Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., 62 - 800 Kalisz, ul. Wrocławska 70 A, z którym Zamawiający musi zawrzeć umowę na usługi oświetleniowe. W związku z tym należy stwierdzić, że tylko ta firma może świadczyć usługi oświetleniowe na obszarze Gminy Żelazków. Z uwagi na powyższe uzasadnione jest przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu udzielenia zamówienia na usługę oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych w obrębie administracyjnym Gminy Żelazków.

 

Wójt Gminy Żelazków
Sylwiusz Jakubowski

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Woźniak - Inspektor ds. zamówień publicznych2015-01-14
Publikujący B. Kot - admin 2015-01-14 14:45
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 09 grudnia 2022r. 21:10:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.