Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych działających na terenie Gminy Żelazków oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych działających na terenie Gminy Żelazków bez względu na ich miejsce zamieszkania oraz w przypadku szkół ponadpodstawowych działających poza terenem Gminy Żelazków – uczniów do nich uczęszczających, a zamieszkujących na terenie Gminy Żelazków

W ramach Gminnego Programu może zostać przyznane stypendium naukowe uczniom, spełniającym co najmniej jeden z warunków:

1) osiągają średnią ocen minimum 5,3 w przypadku szkół podstawowych i 4,8 w przypadku szkół ponadpodstawowych
2) są laureatami olimpiad, konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej powiatowym;
3) legitymują się bardzo dobrymi osiągnięciami sportowymi lub artystycznymi na szczeblu co najmniej powiatowym.
 

Wniosek powinien zawierać:

- zaświadczenie o wysokości osiągniętej przez ucznia średniej ocen w bieżącym semestrze roku szkolnego wystawione przez szkołę albo kserokopię świadectwa promocji do następnej klasy/ ukończenia szkoły potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego wniosek.
- dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe lub artystyczne.

 

Termin składania wniosków za I półrocze upływa  15 marca br.
Termin składania wniosków za II półrocze upływa  15 lipca br.


Wniosek o przyznanie stypendium:

Uchwała Rady Gminy Żelazków nr XLVIII/365/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne - otwórz

Uchwała Rady Gminy Żelazków nr XLVIII/364/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych działających na terenie Gminy Żelazków oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.” - otwórz

WNIOSEK SZKOŁA PODSTAWOWA / PONADPODSTAWOWA - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarta Wawrzyniak2023-06-06
Publikujący B. Kot - admin 2023-06-13 09:27

Program obejmuje studentów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce oraz znaczące osiągnięcia w dziedzinie: nauki, kultury, kultury fizycznej i sportu.

W ramach programu może zostać przyznane stypendium naukowe studentowi, spełniającemu co najmniej jeden z warunków:

- osiąga wysokie wyniki w nauce i uzyskał średnią ocen minimum 4,5

- jest laureatem olimpiad, konkursów,

- legitymuje się bardzo dobrymi osiągnięciami sportowymi lub artystycznymi na szczeblu co najmniej powiatowym.

Do wypełnionego wniosku należy załączyć zaświadczenie o wysokości osiągniętej przez studenta średniej ocen w bieżącym semestrze roku akademickiego wystawione przez uczelnię

 

Termin składania wniosków za I półrocze upływa  30 marca br.
Termin składania wniosków za II półrocze upływa  30 lipca br.

 

Gminny program wspierania edukacji - Uchwała nr XLII/315/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 2 września 2022 r. - otwórz

Wniosek o przyznanie Stypendium Gminy Żelazków - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarta Wawrzyniak2023-02-22
Publikujący B. Kot - admin 2023-02-22 12:59
rozwiń archiwum
zwiń archiwum