bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 8 9 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Remoncie, modernizacji i przebudowie istniejącego budynku pod działalność produkcyjną związaną z kwaszarnią kapusty do przerobu warzyw powyżej 50 ton rocznie zlokalizowanej na działce nr 83 obręb Kokanin, gmina Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2017-01-23
Publikujący B. Kot - admin 2017-01-23 14:55
Wójt Gminy Żelazków
Informuje strony poprzez obwieszczenie,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie zakładu JAKO Sp. z o.o., o obiekty produkcyjne (browary) i magazynowe, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną", woj. wielkopolskie, powiat kaliski, gmina Żelazków, obręb 0012 Kokanin, działki ewidencyjne nr 104/4, 102/1 (planowana rozbudowa) oraz nr 105/1, 105/3, 108, 109 (istniejący zakład)

Treść obwieszczenia  - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-12-30
Publikujący B. Kot - admin 2017-01-04 13:09
ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Żelazków
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie stacji paliw płynnych oraz PLG z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 136/1, obręb 0012 Kokanin, gm. Żelazków"

Treść zawiadomienia - otwórz

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-12-09
Publikujący B. Kot - admin 2016-12-13 12:06
POSTANOWIENIE
Wójta Gminy Żelazków

dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejących budynków gospodarczych w celu przekształcenia ich na budynek przetwórczo - magazynowy na działce o nr ewid. 48, obręb 0005, Dębe 58, gmina Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-11-30
Publikujący B. Kot - admin 2016-12-01 13:52
WÓJT GMINY ŻELAZKÓW
informuje, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Remoncie, modernizacji i przebudowie istniejącego budynku pod działalność produkcyjną związaną z kwaszarnią kapusty do przerobu warzyw powyżej 50 ton rocznie" zlokalizowanej na działce nr 83 obręb Kokanin, gmina Żelazków

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-11-17
Publikujący B. Kot - admin 2016-11-30 12:55
WÓJT GMINY ŻELAZKÓW
Informuje, że

 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejących budynków gospodarczych w celu przekształcenia ich na budynek przetwórczo - magazynowy dz. ewid. nr 48, obręb 0005 Dębe 58 gm. Żelazków"

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-11-03
Publikujący B. Kot - admin 2016-11-10 10:00
OBWIESZCZENIE
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

podaje się do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2016-10-07
Publikujący B. Kot - admin 2016-10-12 10:32
POSTANOWIENIE
Wójta Gminy Żelazków

postanawia sprostować omyłkę pisarską w charakterystyce całego przedsięwzięcia stanowiącą załącznik nr 1 do decyzji znak: IWŚ.6220.6.5.2016 z dnia 26.09.2016

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-10-05
Publikujący B. Kot - admin 2016-10-06 09:30
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 66/2, 66/4, obręb Czartki, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-09-26
Publikujący B. Kot - admin 2016-10-03 11:24
OBWIESZCZENIE
Starosty Kaliskiego

zawiadamiam, że w dniu 21 września 2016r. wydana została decyzja nr 671.2016 udzielająca pozwolenia na budowę budynku kurnika o obsadzie 80DJP - wg projektu zamiennego, na terenie położonym w m. Florentyna nr 26, gm. Żelazków, zapisanym w ewidencji gruntów jako działka nr 112 (obręb 00006 Florentyna)

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2016-09-21
Publikujący B. Kot - admin 2016-09-29 11:10
POSTANOWIENIE

postanawiam uzgodnić w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 66/2 i 66/4, obręb Czartki, gm. Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska2016-08-25
Publikujący B. Kot - admin 2016-08-31 10:40
ZAWIADOMIENIE
 
Stosownie do art. 10 kpa zawiadamia się, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu rozpatrywać będzie zażalenie na postanowienie Wójta Gminy Żelazków z dnia 26 i 27 lipca 2016r., nr IWŚ.6220.5.3.2016 i IWŚ.6220.4.3.2016

Treść zawiadomienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2016-08-26
Publikujący B. Kot - admin 2016-08-26 14:48
OBWIESZCZENIE

WÓJT GMINY ŻELAZKÓW
Informuje
o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 66/2, 66/4, obręb Czartki, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-07-19
Publikujący B. Kot - admin 2016-07-19 12:02
Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Treść ogłoszenia - otwórz
Zaproszenie na spotkania konsultacyjne - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłWojewoda Wielkopolski2016-06-30
Publikujący B. Kot - admin 2016-07-05 12:17
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

 
Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie fermy drobiu na działkach o nr ewid. gr 8/4 i 9/1, obręb Czartki, gmina Żelazkow, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-06-21
Publikujący B. Kot - admin 2016-06-22 13:39
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

 
Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 4731P relacji Borków Stary – Russów gm. Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-04-20
Publikujący B. Kot - admin 2016-04-21 15:15
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków

 
Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (Opinia WOO-IV.4240.320.2016.NB.3 z dn. 06.04.2016r.) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu (Opinia Sanitarna ON.NS.72.3.16.2016 z dn. 04.03.2016r.) w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia prowadzonego na wniosek

Inwestora: Gmina Żelazków, Żelazków 138, 62-817 Żelazków dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 4731 P relacji Borków Stary – Russów gm. Żelazków

 

P O S T A N A W I A M

nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 4731 P relacji Borków Stary – Russów gm. Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-04-12
Publikujący B. Kot - admin 2016-04-13 14:38
OPINIA SANITARNA
 
wobec wszczętego przez Wójta Gminy Żelazków postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 4731P relacji Borków Stary - Russów, gmina Żelazków
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłB. Kot2016-03-04
Publikujący B. Kot - admin 2016-03-08 08:49

OGŁOSZENIE

dot. konsultacji społecznych „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na postawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) informujemy o opracowywaniu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko.

 

Projekt dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” wraz z prognozą oddziaływania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na środowisko zostanie poddany konsultacjom społecznym w terminie od dnia 22.02.2016 r. do dnia 14.03.2016 r.

 

Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją:

Opiniowane dokumenty są wyłożone do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Żelazkowie, Żelazków 138, 62-817 Żelazków pokój nr 6 i są dostępne w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 –15.30 ).

Przedmiotowe dokumenty zostały podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żelazków (http://www.bip.zelazkow.pl. ).

 

Możliwość składania uwag i wniosków:

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanych dokumentów oraz składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 22.02.2016 r. do dnia 14.03.2016 r. w jednej z następujących form:

 • w formie pisemnej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłanie na adres: Urząd Gminy Żelazków , Żelazków 138, 62-817 Żelazków

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłanie na adres e-mail: a.skrabut@ekocde.pl bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym;

 • bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Żelazkowie , Żelazków 138, 62-817 Żelazków w godzinach 7.30 –15.30

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Zgodnie z art. 43 powołanej ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa:

 1. rozpatrzy zgłoszone uwagi i wnioski;

 2. dołączy do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

 

Załączniki:

 1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice.
   

 2. Prognoza oddziaływania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na środowisko.
   

 3. Formularz zgłaszania uwag.
   

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-02-22
Publikujący B. Kot - admin 2016-02-22 15:11
OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Żelazków
Informuje strony poprzez obwieszczenie

 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 4731P relacji Borków Stary - Russów Gm. Żelazków

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2016-02-19
Publikujący B. Kot - admin 2016-02-22 11:15

Urząd Gminy w Żelazkowie informuje, że zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, od 28 sierpnia 2015 roku zaczyna obowiązywać nowy wniosek o usunięcie drzew i krzewów. 

Nowy wzór wniosku można pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Żelazkowie lub poniżej.

Zgodnie z art. 83 f ust.1 Prawo o ochronie przyrody zezwolenia nie wymagają:

 1. Krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat,

 2. Drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

35 cm – topole, wierzby, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa, platan klonolistny

25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

 1. Drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,

 2. Drzewa lub krzewy stanowiące złomy lub wywroty (usuwane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania) wymagają zgłoszenia w celu przeprowadzenia oględzin i spisania protokołu.

PRACE WYKONYWANE W OBRĘBIE KORZENI KORON DRZEW

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

Prace w obrębie korony drzewa nie mogą przekraczać usunięcia gałęzi więcej niż 30% KORONY za wyjątkiem gałęzi, które obumarły, są nadłamane, gdy utrzymuje się uformowany kształt korony drzewa, gdy jest konieczne wykonanie zabiegu w celu przywrócenia statyki. Prace takie należy dokumentować także w formie zdjęciowej i przechowywać dokumenty przez okres 5 lat od końca roku, w którym zabieg wykonano. Usunięcie gałęzi przekraczające 30% korony stanowi uszkodzenie drzewa. Usunięcie gałęzi w wymiarze ponad 50% korony stanowi zniszczenie drzewa.

 

1. Wniosek o wycinkę drzew - otwórz
2. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - otwórz
3. Wniosek o udzielenie pozwolenia na odbiór nieczystości ciekłych - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2015-10-29
Publikujący B. Kot - admin 2015-10-29 13:54
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wygenerowano: 01 października 2022r. 19:55:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.