bip.gov.pl
Wynik ogłoszenia: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00249373/01 z dnia 2022-07-12
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
 
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żelazków
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854932
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Żelazków138
1.5.2.) Miejscowość: Żelazków
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-817
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski
1.5.7.) Numer telefonu: 62 752 18 50
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zelazkow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zelazkow.pl/
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-37e46e1b-ebc3-11ec-9a86-f6f4c648a056
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-37e46e1b-ebc3-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00249373/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-12 08:38
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032043/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.3 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Tak
2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00208172/01
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 152439,00 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego 9 sztuk komputerów stacjonarnych (klawiatura i mysz), 9 sztuk monitorów oraz 66 sztuk laptopów.
2. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. Zaoferowany sprzęt musi być gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. Cały asortyment składający się na przedmiot zamówienia powinien być nowy, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania, tzn. że żadne urządzenie, produkt nie może być wcześniej używany, winien być sprawny, odpowiednio zapakowany, spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
3. Specyfikację techniczną sprzętu komputerowego stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
30213100-6 - Komputery przenośne
30213000-5 - Komputery osobiste
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 173953,98 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 207905,67 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 173953,98 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SUNTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 850326858
7.3.3) Ulica: ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 5 B
7.3.4) Miejscowość: Tarnów
7.3.5) Kod pocztowy: 33-100
7.3.6.) Województwo: małopolskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-12
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 173953,98 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni
wyznaczony do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Żelazków
/-/ Michał Kraszkiewicz
 

Data dodania: 2022-07-12 08:55

[powrot do treści ogłoszenia]
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 51.34 KbPlik pdf
2. Informacja z otwarcia ofert 72.57 KbPlik pdf
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 120.08 KbPlik pdf
Wygenerowano: 02 października 2022r. 07:31:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.