bip.gov.pl
Wynik ogłoszenia: Odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Polska-Żelazków: Usługi związane z odpadami
2022/S 010-020689
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
 
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Żelazków
Krajowy numer identyfikacyjny: 9680861035
Adres pocztowy: Żelazków 138
Miejscowość: Żelazków
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 62-817
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Kiełbik
E-mail: przetargi@zelazkow.pl
Tel.: +48 627521850
Faks: +48 627521881
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.zelazkow.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Numer referencyjny: ZP.271.9.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usług odbierania oraz transportu odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Żelazków. Szczegółowy zakres usług określają Załączniki do SWZ.
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 325 650.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Żelazków
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usług odbierania oraz transportu odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Żelazków.
2. Szczegółowy zakres usług określają stanowiące Załączniki do SWZ.
3. Zamawiający wymaga między innymi, aby Wykonawca:
1) utworzył i prowadził na terenie Gminy Żelazków stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zapewniający w łatwy sposób dostęp dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, komunalne odpady niebezpieczne, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
2) zapewnił dla nieruchomości jednorodzinnych:
a) pojemniki na odpady zmieszane,
b) pojemniki na odpady ulegające biodegradacji,
c) worki do selektywnej zbiórki odpadów, w tym: 1/ papier, 2/ szkło, 3/ metale i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe o pojemności 120 l każdy wraz ze stojakami (pojedynczymi lub 3-komorowymi);
3) zapewnił dla nieruchomości wielorodzinnych:
a) pojemniki/kontenery na odpady zmieszane,
b) pojemniki/kontenery na odpady ulegające biodegradacji,
c) pojemniki/kontenery do selektywnej zbiórki odpadów, w tym 1/ papier, 2/ szkło, 3/ metale i tworzywa sztuczne,
ww. kontenery/pojemniki powinny być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych, rozsypaniem i opróżnianiem przez podmioty (osoby) inne niż Wykonawca, pojemniki do selektywnej zbiórki powinny być wyposażone w odpowiednie otwory wrzutowe w zależności od rodzaju odpadów;
4) przekazywał bezpośrednio lub za pośrednictwem innego podmiotu zbierającego, odpady przyjęte od właścicieli nieruchomości do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
5) terminowo sporządzał roczne sprawozdania, zawierające informacje o masie poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych zgodnie z art. 9na ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 888 ze zm.) i przekazywał je Wójtowi Gminy Żelazków.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Pojazdy używane do celów realizacji zamówienia spełniają normę emisji spalin EURO 6 / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, dokonania zmian i uzupełnienia postanowień zawartej umowy dot. przedmiotu zamówienia w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
1) Zmiana wysokości ceny brutto, niepowodującej wzrostu maksymalnej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 20% względem ustalonej maksymalnej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie możliwa w przypadkach, które określono we w § 12 we wzorze umowy, stanowiącego Załącznik nr 9 do niniejszej SWZ.
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 03.12.2021r. do godz. 9:00 wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 207-542003
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum
Krajowy numer identyfikacyjny: 6180030387
Adres pocztowy: Zjazd 23
Miejscowość: Kalisz
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 62-800
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. - Partner Konsorcjum
Krajowy numer identyfikacyjny: 6180041416
Adres pocztowy: Bażancia 1A
Miejscowość: Kalisz
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 62-800
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 325 650.00 PLN
Najtańsza oferta: 2 556 632.00 PLN / Najdroższa oferta: 2 556 632.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze. zm.), przy zastosowaniu procedury, o której mowa w art. 139 Pzp (Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert – tzw. Procedura odwrócona).
2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej przetargi@zelazkow.pl
3. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego jej wykonania w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, przedstawionej przez Wykonawcę, poszczególnie dla każdego zadania.
4. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom oraz innym podmiotom mającym interes w uzyskaniu zamówienia, którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/01/2022
 Wójt Gminy Żelazków
/-/ Sylwiusz Jakubowski


Data dodania: 2022-01-14 09:42

[powrot do treści ogłoszenia]
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 267.96 KbPlik pdf
2. Informacja z otwarcia ofert 341.04 KbPlik pdf
3. Odpowiedzi za pytania do SWZ 3.06 MBPlik pdf
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 419.54 KbPlik pdf
Wygenerowano: 26 maja 2022r. 01:23:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.