bip.gov.pl
Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów zabaw i dróg publicznych na terenie Gminy Żelazków

ZMIANY:
2023-01-03 10:20:21: Dodano wynik do przetargu
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00477347/01 z dnia 2022-12-06
 
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi
Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Żelazków

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żelazków
1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854932
1.5.) Adres zamawiającego:
1.5.1.) Ulica: Żelazków138
1.5.2.) Miejscowość: Żelazków
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-817
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski
1.5.7.) Numer telefonu: 62 752 18 71
1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zelazkow.pl
1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zelazkow.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Nazwa zamówienia:
Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Żelazków
2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fde1e613-7535-11ed-b4ea-f64d350121d2
2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477347/01
2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
2.5.) Data ogłoszenia: 2022-12-06 08:26
2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak
2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032043/07/P
2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.1 Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Żelazków
2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
3.2.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2022
3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi
3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej
własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy, w obrębie administracyjnym Gminy Żelazków na rok 2022.
3.10.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
3.11.) Dodatkowy kod CPV:
09310000-5 - Elektryczność
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Zgodnie z art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust.1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz. 1710 ze zm.) Zamawiający zamierza udzielić zamówienia z wolnej ręki, ponieważ
usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych w obrębie administracyjnym Gminy Żelazków mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Właścicielem infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Żelazków jest firma Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp.z o.o., 62-800 Kalisz, ul.
Wrocławska 71 A, z którym Zamawiający musi zawrzeć umowę na usługi oświetleniowe. W związku z tym należy stwierdzić, że tylko ta firma może świadczyć usługi oświetleniowe na obszarze Gminy Żelazków. Z uwagi na powyższe uzasadnione jest przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu udzielenia zamówienia na usługę oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych w obrębie administracyjnym Gminy Żelazków.
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
5.1.2.) Ulica: Wrocławska 71A
5.1.3.) Miejscowość: Kalisz
5.1.4.) Kod pocztowy: 62-800
5.1.5.) Województwo: wielkopolskie
5.1.6.) Kraj: Polska
Wójt Gminy Żelazków
/-/ Michał Kraszkiewicz
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKiełbik Iwona 2022-12-06 08:45:00
PublikującyB. Kot 2022-12-06 08:45:00
Modyfikował(a) B. Kot 2023-01-03 10:20:21

Wygenerowano: 09 lutego 2023r. 03:54:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.