bip.gov.pl
Odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

ZMIANY:
2023-01-03 10:29:18: Dodano wynik do przetargu
2022-12-12 14:58:02: Dodano plik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Więcej >>>
2022-11-24 12:09:32: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2022-11-24 10:02:10: Dodano plik Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf
2022-11-03 14:06:06: Dodano plik Odpowiedzi na pytania do SWZ.pdf
Polska-Żelazków: Usługi związane z odpadami
2022/S 205-585054
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Żelazków
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 250854932
Adres pocztowy: Żelazków138
Miejscowość: Żelazków
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 62-817
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Kiełbik
E-mail: przetargi@zelazkow.pl
Tel.: +48 627621871
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.zelazkow.pl/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d2365589-4f99-11ed-9171-f6b7c7d59353
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d2365589-4f99-11ed-9171-f6b7c7d59353
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Numer referencyjny: ZP.271.13.2022
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usług odbierania oraz transportu odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Żelazków. Szczegółowy zakres usług określają stanowiące Załączniki do SWZ.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Żelazków
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usług odbierania oraz transportu odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Żelazków. Szczegółowy zakres usług określają stanowiące Załączniki do SWZ. Termin realizacji zamówienia od 01.01.2023r do 31.12.2023r.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pojazdy używane do celów realizacji zamówienia spełniają normę emisji spalin EURO 6 / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamówienie udzielane jest corocznie.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku, gdy w okresie trwania umowy na skutek zwiększenia się ilości odbieranych i transportowanych odpadów zostanie osiągnięta kwota łącznej wartości umowy. Wówczas w razie skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego umowa będzie obowiązywać przy niezmienionym zakresie rzeczowym świadczonych usług oraz przy zachowaniu cen jednostkowych wskazanych w ofercie do końca okresu umownego albo do czasu wykorzystania maksymalnej wartości opcji – w zależności od tego co nastąpi wcześniej. Maksymalną wartość opcji Zamawiający określa na 20 % pierwotnej łącznej wartości umowy. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nastąpi poprzez złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wymagania formy i kwoty wniesienia wadium znajdują się w dokumentach zamówienia.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał następujący warunek, tj. wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1297 ze zm.), prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz w art. 50 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), obejmujący co najmniej rodzaje i kody odpadów komunalnych, wymienione w SWZ.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
Zamawiający określa warunki realizacji umowy w Załącznikach do SWZ a dokładniej w projekcie umowy.
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 207-542003
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/11/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/02/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/11/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Platforma e-Zamówienia
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Po upływie terminu składania ofert Zamawiający za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dokonuje czynności automatycznej deszyfracji ofert.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
IV kwartał 2023r.
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
(1) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. (2) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 ustawy Pzp. (3) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom oraz innym podmiotom mającym interes w uzyskaniu zamówienia, którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2022
 

SWZ i Załączniki - Otwórz
 Wójt Gminy Żelazków
/-/ Michał Kraszkiewicz
Data składania ofert:
2022-11-24 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-11-24 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKiełbik Iwona 2022-10-24 12:44:00
PublikującyB. Kot 2022-10-24 12:44:00
Modyfikował(a) B. Kot 2023-01-03 10:29:18
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Odpowiedzi na pytania do SWZ 1.09 MBPlik pdf
2. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 236.15 KbPlik pdf
3. Informacja z otwarcia ofert 306.86 KbPlik pdf
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 536.15 KbPlik pdf

Wygenerowano: 31 stycznia 2023r. 17:48:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.