bip.gov.pl
Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

ZMIANY:
2022-06-07 08:27:04: Dodano wynik do przetargu
2022-06-07 08:25:32: Dodano plik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Więcej >>>
2022-06-07 08:24:53: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2022-06-07 08:24:22: Dodano plik Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00171164/01 z dnia 2022-05-23
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej
przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żelazków
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854932
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Żelazków138
1.5.2.) Miejscowość: Żelazków
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-817
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski
1.5.7.) Numer telefonu: 62 452 18 50
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zelazkow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zelazkow.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej
przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63304d1b-da63-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00171164/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-23 09:28
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032043/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.2 Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu
przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi
społeczne: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV: Innowacje
społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne.
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-63304d1b-da63-11ec-9a86-f6f4c648a056
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl lub w
przypadku awarii platformy, pocztą elektroniczną przetargi@zelazkow.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne
dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Żelazków, Żelazków 138, 62-817
Żelazków
1. Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Andrzej Krupiński,
e-mail: obronacywilna@zelazkow.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego.
3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja w oparciu o art. 74 ustawy
Pzp, przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego, w
szczególności Wojewody Wielkopolskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żelazków, Krajowej
Izby Odwoławczej.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez 5 lat, albo 15 lat w przypadku
zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu
okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty nie uznane za najkorzystniejsze i z
którymi nie zawarto umowy. Dane zawarte w umowie dotyczącej zamówienia publicznego (wraz z Załącznikami do umowy) będą
przechowywane przez okres 10 lat.
5. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6. W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany ani nie będzie
miało miejsca profilowanie danych.
7. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo do sprostowania tych danych
osobowych (przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego Załączników), prawo żądania od Administratora danych ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do ich przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są następujące usługi: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Dostępna Szkoła –
innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz
otoczenia.”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 06.2022 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które :
a) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagi:
Kryterium 1. – Cena oferty 100% = 100 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna lub zawodowa
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00171164/01 z dnia 2022-05-23
2022-05-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, główne usługi polegające na przeprowadzeniu szkoleń wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane należycie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy,
w zakresie art. 108 pkt 5 ustawy, o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz
należycie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, usług polegających na organizacji szkoleń z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów ma rzecz których usługi te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia
Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
d) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem możliwości dokonania zmian za obopólną zgodą stron
umowy, wyrażoną w formie pisemnego aneksu w przypadkach określonych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-31 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-31 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-29
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl
Link: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-63304d1b-da63-11ec-9a86-f6f4c648a056

wyznaczony do pełnienia funkcji
Wójta Gminy Żelazków
/-/ Michał Kraszkiewicz
Data składania ofert:
2022-05-31 09:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKiełbik Iwona 2022-05-23 10:20:00
PublikującyB. Kot 2022-05-23 10:20:00
Modyfikował(a) B. Kot 2022-06-07 08:27:04
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 51.53 KbPlik pdf
2. Informacja z otwarcia ofert 60.53 KbPlik pdf
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 65.01 KbPlik pdf

Wygenerowano: 15 sierpnia 2022r. 02:56:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.