Odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2022-01-14 09:43:28: Dodano wynik do przetargu
2021-12-28 09:32:57: Dodano plik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Więcej >>>
2021-12-03 10:46:47: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2021-12-03 09:02:30: Dodano plik Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf
2021-11-03 11:01:04: Dodano plik Odpowiedzi na pytania do SWZ.pdf
Polska-Żelazków: Usługi związane z odpadami
2021/S 207-542003
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Żelazków
Krajowy numer identyfikacyjny: 9680861035
Adres pocztowy: Żelazków 138
Miejscowość: Żelazków
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 62-817
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Kiełbik
E-mail: przetargi@zelazkow.pl
Tel.: +48 627521850
Faks: +48 627521881
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.zelazkow.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.zelazkow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Numer referencyjny: ZP.271.9.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usług odbierania oraz transportu odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Żelazków.
Szczegółowy zakres usług określają Załączniki do SWZ.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Żelazków
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usług odbierania oraz transportu odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Żelazków.
2. Szczegółowy zakres usług określają stanowiące Załączniki do SWZ.
3. Zamawiający wymaga między innymi, aby Wykonawca:
1) utworzył i prowadził na terenie Gminy Żelazków stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zapewniający w łatwy sposób dostęp dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, komunalne odpady niebezpieczne, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
2) zapewnił dla nieruchomości jednorodzinnych:
a) pojemniki na odpady zmieszane,
b) pojemniki na odpady ulegające biodegradacji,
c) worki do selektywnej zbiórki odpadów, w tym: 1/ papier, 2/ szkło, 3/ metale i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe o pojemności 120 l każdy wraz ze stojakami (pojedynczymi lub 3-komorowymi);
3) zapewnił dla nieruchomości wielorodzinnych:
a) pojemniki/kontenery na odpady zmieszane,
b) pojemniki/kontenery na odpady ulegające biodegradacji,
c) pojemniki/kontenery do selektywnej zbiórki odpadów, w tym 1/ papier, 2/ szkło, 3/ metale i tworzywa sztuczne,
ww. kontenery/pojemniki powinny być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych, rozsypaniem i opróżnianiem przez podmioty (osoby) inne niż Wykonawca, pojemniki do selektywnej zbiórki powinny być wyposażone w odpowiednie otwory wrzutowe w zależności od rodzaju odpadów;
4) przekazywał bezpośrednio lub za pośrednictwem innego podmiotu zbierającego, odpady przyjęte od właścicieli nieruchomości do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
5) terminowo sporządzał roczne sprawozdania, zawierające informacje o masie poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych zgodnie z art. 9na ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 888 ze zm.) i przekazywał je Wójtowi Gminy Żelazków.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, dokonania zmian i uzupełnienia postanowień zawartej umowy dot. przedmiotu zamówienia w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
1) Zmiana wysokości ceny brutto, niepowodującej wzrostu maksymalnej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 20% względem ustalonej maksymalnej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie możliwa w przypadkach, które określono we w § 12 we wzorze umowy, stanowiącego Załącznik nr 9 do niniejszej SWZ.
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 03.12.2021r. do godz. 9:00 wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ.
2. Posiadają wymagane odrębnymi przepisami kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności, tj. wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 888 ze zm.), prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz w art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.), obejmujący co najmniej rodzaje i kody odpadów komunalnych, wymienione w rozdziale VI pkt. 2 SWZ.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 1.500.000,00 zł;
b) wykażą roczny przychód netto za ostatnie dwa lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za wszystkie pełne lata obrotowe w wysokości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł w każdym roku obrotowym;
c) posiadają opłaconą polisę o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na ww. kwotę.;
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) wykażą główne usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wykonywane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, na minimalną wartość zamówienia 1.000.000,00 zł, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonane należycie. W przypadku usług będących w trakcie realizacji Zamawiający będzie brał pod uwagę kwoty brutto odnoszące się do już wykonanych części umowy, wpisane do formularza „Doświadczenie zawodowe” stanowiącego załącznik do oferty;
b) zapewnią dla celów realizacji zamówienia przynajmniej następujące pojazdy spełniające co najmniej normę emisji spalin EURO 6:
- Pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z przednim załadunkiem - co najmniej 2
- Pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych - co najmniej 2
- Pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej - co najmniej 1.
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w załącznikach do niej, a także danych zawartych w ofercie złożonej przez Wykonawcę, według wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 9 do niniejszej SWZ.
2. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 196-509979
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/12/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/03/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/12/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowywanie i otwarcie ofert za pomocą platformy https://miniportal.uzp.gov.pl/
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
IV kwartał 2022r.
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze. zm.), przy zastosowaniu procedury, o której mowa w art. 139 Pzp (Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert – tzw. Procedura odwrócona).
2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej przetargi@zelazkow.pl
3. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego jej wykonania w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, przedstawionej przez Wykonawcę, poszczególnie dla każdego zadania.
4. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom oraz innym podmiotom mającym interes w uzyskaniu zamówienia, którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/10/2021
 
Wójt Gminy Żelazków
/-/ Sylwiusz Jakubowski
SWZ - Otwórz
Załączniki do SWZ - Otwórz
Data składania ofert:
2021-12-03 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-12-03 09:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKiełbik Iwona 2021-10-25 09:21:00
PublikującyB. Kot 2021-10-25 09:21:00
Modyfikował(a) B. Kot 2022-01-14 09:43:28
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Odpowiedzi za pytania do SWZ 3.06 MBPlik pdf
2. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 267.96 KbPlik pdf
3. Informacja z otwarcia ofert 341.04 KbPlik pdf
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 419.54 KbPlik pdf

Rejestr zmian